Menu

Pályázati felhívás

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője:
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300)

A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás

A pályázat tárgya: Hatvan, Pázsit út 7. 2/1. sz. kivett lakás megnevezésű ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség megteremtése céljából

Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg.

 • Hrsz.: 3978/55/A/6
 • Területe: 55 m2
 • Fekvése: belterületi
 • Címe: 3000 Hatvan, Pázsit út 7. 2/1.
 • Közműellátottság: Közművek kikötve
 • Terhek: az ingatlan tehermentes

A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az elővásárlási jogosultaknak az elővásárlási jogról történő lemondása.

A pályázati ajánlattétel feltételei:
Minimális vételár: bruttó 5.400.000,- Ft, azaz bruttó Ötmillió-négyszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet.

Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 540.000,- Ft, azaz Ötszáznegyvenezer forint, mely az alábbi számlára fizetendő:
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt.
10403538-49575051-56561001)
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül.

Fizetési feltétel: szerződéskötést követő legkésőbb 90 napon belül.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi szám, adóazonosító jele, lakcím) annak megjelölését, hogy a hatvani, 3978/55/A/6 helyrajzi számú, kivett lakás megnevezésű ingatlanra vonatkozik a pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.

A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2018. június 18. 16.00 óra
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „3978/55/A/6 helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani.

Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron következő ülésén, a bizottság által; a bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem.
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik.
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az a természetes személy, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül:

 • a legmagasabb vételárat ajánlja meg,
 • vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül felújítja,
 • vállalja, hogy az ingatlanban saját maga, illetve családtagja lakhatását fogja megoldani, azaz az ingatlant nem adja bérbe vagy használatát nem engedi át kívülálló harmadik személynek
 • vállalja, hogy a lakásügyi üzemeltető szerv munkatársának az ingatlanba bejutását biztosítja a felújítás megtörténte ellenőrzése céljából,
 • vállalja, hogy a felújítási munkák biztosítására eladó javára az adásvételi szerződésben 5 évi határozott időre elővásárlási és visszavásárlási jogot alapít.

Amennyiben a lakásra azonos vételárat tartalmazó több pályázat érkezik a kiíró előnyben részesíti:

 • aki legalább 2 éve munkaviszonyban, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,
 • akinek házastársa (élettársa is munkaviszonyban áll),
 • aki lakás-előtakarékossági kötvénnyel rendelkezik,
 • aki háztartásában kiskorú vagy tanulmányait folytató nagykorú gyermeket nevel.

Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata.

Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni.

Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet.

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a meghirdetett ingatlanra kizárólag természetes személyek (magánszemélyek) pályázhatnak.

További Információk:
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél.

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS