Menu

Pályázati kiírás

Hatvan Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet

a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat

intézményvezetői (magasabb vezetői)
beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (4 hónap próbaidő kikötésével)

Foglakoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól: 2018. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig.

A munkavégzés helye:
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
3000 Hatvan, Kossuth tér 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatti időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézményt. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és a munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról tárgyú 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet az irányadók.

A képesítési előírásokat a magasabb vezetői beosztásban dolgozók részére

 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet és a
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet határozza meg.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a korábbi munkahelyeket is,
 • a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
 • a végzettséget igazoló okmányok,
 • 3 hónapnál nem régebbi keltezésű bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. és 43. §- a alapján vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint arról hogy, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja,
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 • nyilatkozat arról, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai munkatársai nyújtanak a 06-37-542-307-es telefonszámon.

A pályázat érvényessége:
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályázat az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 9345/2018 azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a megbízási jogkör gyakorlója által felkért, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd ezen szakmai bíráló bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, hogy mely pályázó pályázatát támogatja. A pályázat legkésőbb a benyújtási határidőt követő hónap munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu
 • Belügyminisztérium Közszolgálat- fejlesztési és Stratégiai Főosztály által üzemeltetett honlap – www.kozigallas.gov.hu

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS