Menu

  1. sz. melléklet

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

 

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője:

Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300)

 

A versenyeztetés eljárási rendje: Nyílt pályázati eljárás

 

Pályázati felhívás tárgya:

Hatvan belterület 2869/2 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Balassi Bálint út 21. szám alatti 57,8 m2 alapterületű irodahelyiség és a hozzá tartozó 146,2 m2 alapterületű udvar.

 

A bérbeadásra kínált ingatlan jellemzői:

Az ingatlan tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata. Az Önkormányzat jogosult bérbe adni az ingatlant.

Hrsz.: hatvani 2869/2

Ingatlan alapterülete: 57,8 m2 alapterületű irodahelyiség és a hozzá tartozó 146,2 m2 alapterületű udvar

Fekvése: belterületi

Címe: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 21.

Közműellátottsággal rendelkezik.

A pályázati ingatlan minimális bérleti díja:

bruttó 12.000,- Ft/hónap

A pályázati ingatlan megszerzési alapdíja:

bruttó 36.000,- Ft

Bérleti szerződés időtartama:

5 év

Az ingatlan előzetes megtekintésének egyeztetésére, valamint a további ismeretek megszerzésére a 37/541-576 számú telefonszámon van lehetőség.

Amennyiben a bérlő e pályázat alapján létrejött bérleti szerződést megszegi, illetve a bérleti szerződéssel összefüggésben jogszabályt sért, vállalnia kell a szerződésen, a jogszabályokon alapuló következményeket.

 

Pályázati feltételek:

Magánszemélyek és jogi személyek pályázhatnak, akiknek nincs adótartozásuk.

Vállalja a bérleti díj és közüzemi szolgáltatási díjak megfizetését.

Vállalja háromhavi bérleti díjnak megfelelő, bruttó 36.000,- Ft összeg befizetését megszerzési alapdíj címén a szerződés megkötésekor.

Nincs köztartozása, öt éven belül az önkormányzat, vagy az üzemeltető részére teljesítendő tartozása nem áll fenn. Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 21., a kiírás megjelenésétől számított harminc nap.

 

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani vagy az üzemeltető: Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., vagy a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájába, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címra „Hatvan, Balassi Bálint út 21. szám alatti ingatlan” megjelöléssel, a pályázati kiírásban megjelölt valamennyi formai és tartalmi kellékkel együtt.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1)        pályázó adatait, természetes személy esetében személyi adatait; jogi személy esetében a jogi személy neve, székhelye, adószáma, nyilvántartási száma, képviselő adatai,

2)        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja, valamint személyes/szervezeti adatai kezeléséhez hozzájárul,

3)        a pályázó igazolja, hogy nincs adótartozása, vagy társadalombiztosítási alap részére teljesítendő tartozása, öt éven belül az önkormányzat vagy az üzemeltető részére teljesítendő, 6 hónapnál régebbi tartozás nem állt fenn,

4)        a pályázó nem lakás célú helyiség használata során a helyiséget és berendezéseit nem rongálta, az együttélés szabályait nem sértette. Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el.

 

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra lehetőség nincs, kivéve, ha a természetes személy pályázó a pályázathoz csatolta a büntetlen előélet igazolására szolgáló hatósági erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolást. Ebben az esetben az erkölcsi bizonyítvány a pályázat elbírálásáig pótolható.

 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki

  1. a) a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja;
  2. b) az előírt minimális összegű megszerzési alapdíj mértékétől magasabb összegű megszerzési alapdíj megfizetésére tesz ajánlatot; vagy
  3. c) a bérleti díj meghatározott részének előre, egy összegben történő megfizetését vállalja.

 

Hatvan Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan teljes körű felújításra szorul és az önkormányzat ilyen állapotban adja bérbe a helyiséget. Az önkormányzat kijelenti, hogy a bérlő a tulajdonos előzetes hozzájárulását követően az ingatlant felújíthatja, berendezheti, azonban a bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő a felújítás költségeit nem követelheti, az önkormányzat a felújítás költségeit nem téríti meg, a bérlő az általa a bérleményben felszerelt eszközöket és a berendezéseket elviheti.

 

A pályázatokat a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság bírálja el a soron következő ülésén.

 

A pályázat kiírója írásban tájékoztatja a pályázat eredményéről a pályázókat. A pályázati eljárás eredménye ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS