Menu

ÚTÜGYEK

Tájékoztató közterület rendeltetésétől eltérő célú használatához – Közterület bontási engedélyezése

Hatvan város közigazgatási területén a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatát a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról a 15/2007. (III.30.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban „rendelet”) szabályozza.

A rendelet értelmében a közterületek (út, járda, lépcső, parkoló, alul-felüljáró, tér, játszótér, közpark) burkolatát megbontani, valamint azt érintően – függetlenül annak üzemeltetőjétől – az alatt vagy felett, bármely létesítményt elhelyezni, áthelyezni, közúthoz csatlakozást létesíteni vagy áthelyezni annak meghibásodása esetén munkálatokat és egyéb nem közlekedési célú tevékenységet végezni csak a közút, közterület kezelőjének előzetes hozzájárulásával szabad.

A közterület bontási hozzájárulás a rendelet részét képező melléklet kitöltésével írásban kérhető.

A közterület felbontásához, útátfúráshoz a kezelői hozzájárulásokat a rendelet 3. sz. melléklete szerinti űrlapon – a kivitelezés megkezdése előtt min. 10 nappal – benyújtott kérelem alapján a közút (közterület) kezelője bírálja el és adja ki. A kérelemhez mellékelni kell 3 példányban az engedélyezési (kiviteli) és forgalomterelési tervet. A kérelemben meg kell jelölni a bontási munka helyét és idejét, a kivitelezést végző  nevét, címét.

Közműhálózat építési és rekonstrukciós munkavégzés céljából – a lakossági leágazó vezeték, valamint az önerős szervezésű gerincvezetékek létesítését is beleértve – a hozzájárulást (vagy annak meghosszabbítását) kizárólag a közmű üzemeltető (szolgáltató) kérelmezheti.

Közterület bontásával járó nyomvonalas létesítmények építésére vonatkozóan kezelői hozzájárulás november 15. – március 15. közötti időszakra nem adható. 5 éven belül épített, felújított vagy korszerűsített út, járda, parkoló, térburkolat, zöldterület bontása – függetlenül annak üzemeltetőjétől – csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhető.

A közterület bontáshoz kiadott kezelői hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott szakhatósági engedélyek beszerzése alól.

A közút, járda nem közlekedési célú igénybevételéért a közút kezelője a rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott díjat szed. A díj meghatározásának alapja a forgalomkorlátozási tervben meghatározott elzárt terület nagysága.

Megtagadható a hozzájárulás kiadása, amennyiben a kérelmező a korábbi közterület használattal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tett eleget.

A hozzájárulásban rögzített szempontok betartását a közút kezelője és Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda Rendészeti Osztálya is ellenőrizheti. Aki közterületet engedély nélkül használ, vagy az abban foglalt feltételeket nem tartja be, felhívásra köteles a közterület használatot megszüntetni, és a területet saját költségén eredeti állapotába visszaállítani.

Engedély nélküli vagy attól eltérő közterület használat esetén a használó köteles a használat idejére egyébként fizetendő díjat megfizetni.

A kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra.

Építési munkával kapcsolatos anyagok, eszközök elhelyezésére, tárolására külön eljárás keretében közterület – használati engedélyt kell kérni.

Amennyiben a területen fakivágás szükséges, külön eljárás keretében fakivágási engedélyt kell kérni.

A kezelői hozzájárulásban foglaltak ellen fellebbezéssel élni a Heves Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztályától (3000 Eger, Kossuth Lajos utca 26.) kérheti, 1988. évi I. tv. 39.§ (2) bekezdése alapján lehet.

Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem benyújtandó:

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Műszaki és Városfejlesztési Iroda

Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Telefon: (+36) 37/542-300

muszakiiroda@hatvan.hu

 

Szükséges mellékletek:

1. Kérelem a közút felbontásához, építmény elhelyezéséhez, közút nem közlekedési célú igénybevételéhez: .doc  .pdf
2. Kérelem kapubejáró, útcsatlakozás létesítéséhez: .doc  .pdf
3. Kérelem közút mellett létesítendő építmény, közmű létesítéséhez, fa telepítéséhez, kivágásához: .doc  .pdf

 

Kérelem közterület rendeltetéstől eltérő használatának céljára történő igénybevételéhez

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Általános Igazgatási Osztályához

Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Telefon: (+36) 37/542-300

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS