Menu

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)

Hatvan Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével.
(Kivéve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak.)

Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól: 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig.

A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatti időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete, és a 67.§ (1) bekezdése alapján. Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, melyet legkésőbb a kinevezés időpontjáig meg kell szerezni,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
Továbbá:
cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet és ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  • a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja,
  • a végzettséget igazoló okmányok másolata, pedagógus szakvizsga keretében megszerzendő intézményvezetői szakképzettség esetén a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kinevezés időpontjáig (2018.08.01.) megszerzi és a tanulmányok folytatását igazolja (leckekönyv másolata), amennyiben a pályázat benyújtásáig azt még nem szerezte meg.
  • 3 hónapnál nem régebbi keltezésű bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány,
  • pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához.
  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Kjt. 41. és a 43. §-a alapján vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
  • nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai tanácsadója nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon.

A pályázat érvényessége:
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 11838/2018 azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető, vagy személyesen benyújtani a Jegyzői Irodán.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához – a pályázatnak a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva – legalább harminc napot köteles biztosítani (a továbbiakban: véleményezési határidő). A pályáztató lehetővé teszi, hogy a vezetési programról a nevelőtestület mellett az alkalmazotti közösség, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve is véleményt nyilváníthasson.

A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc napon belül, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Tekintettel arra, hogy a megbízási jogkört a képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS