Menu

IGAZGATÁSI ÜGYEK

Hatvan Város Önkormányzata a saját beruházású, önerőből történő első lakáshoz jutáshoz (építési telek vásárlás, lakás vásárlás, lakóház építés), a meglévő lakástulajdon bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához nyújt kiegészítő támogatást.

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

Rendelet
Ügyleírás első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásához
Kérelem első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásához

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm.rendelet 32. § (6) bekezdés da) alpontja szerint az árverésen árverezőként az vehet részt, aki a helyben lakást a lakóhely tekintetében a jegyző által kiállított, az életvitelszerű ott lakást bizonyító hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

Részletes leírás és Nyilatkozat nyomtatvány a mellékelt dokumentumokban.

2015. január 1-jén hatályba lépett a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm.rendelet, mely egységes szabályokat állapított meg a címképzésre. Ennek következtében kell felülvizsgálni Hatvan városban is a házszámokat, lakcímeket.

Címképző szervként a települési önkormányzatok jegyzőjét nevezte meg a kormányrendelet.

A felülvizsgálat eredményeként – amennyiben helytelen a házszám, lakcím – helyreigazítás, módosítás válhat szükségessé.

Házszám hiányában vagy téves címadat esetén az érintett ingatlan tulajdonosa is bejelentheti a hibát, amennyiben arról tudomást szerez valamilyen eljárás, ügyintézés során. Például amikor nem egyezik az ingatlan tulajdoni lapján szereplő cím a lakcímkártyán szereplő címadattal vagy a tulajdoni lapon a házszám mellett nincs címadat.

Részletes leírás és Bejelentés nyomtatvány a mellékelt dokumentumokban.

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri 40.000,- Ft – azaz negyven ezer forint – összegű támogatást nyújt azon gyermekek részére,…

Tájékoztató anyag
Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 110. §-ában foglaltak alapján a lakóingatlanok (üdülők) vonatkozásában a végrehajtást kérőket, illetve az árverési vevőket terhelő, jegyzők felé történő bejelentési kötelezettség 2015. szeptember 1-jei hatállyal került beiktatásra a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi törvénybe.

A jegyzői igazolással kapcsolatos részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

Természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek Hatvan város közterületeit közterület-használati engedély birtokában, díjfizetés ellenében vehetik igénybe a közterületet eredeti rendeltetésének megfelelően vagy attól eltérő célra.

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

2024. január 1. napjától a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kutakra vonatkozó rendelkezések az alábbiak szerint módosultak.
Nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a 2024. január 1. előtt engedély nélkül létesített sem az engedélytől eltérően létesített háztartási kutakra. A háztartási kút esetében nem szükséges a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást lefolytatni, továbbá mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól a háztartási kút üzemeltetője.
A fent leírt módosítások a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45/O.§-ban kerültek meghatározásra.
A 2024. január 1. napja után létesített, üzemeltetett vagy megszüntetett háztartási kutakra a Vgtv. 28/A §.-ában valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendeletben meghatározott előírások
vonatkoznak.
Ezen jogszabályi előírások alapján, a kút létesítésének, üzemeltetésének és megszüntetésének bejelentése abban az esetben szükséges, ha a kút háztartási vízigényt szolgál, az 50 méter talpmélységet nem haladja meg, és az első vízzáró
réteget nem éri el valamint a kút helye a vízkészletvédelmi országtérképen, vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területre esik.
A vízkészletvédelmi országtérkép elérhető az alábbi linken:
https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/
Az országtérkép segítségével a helység neve és a helyrajzi szám megadása után ellenőrizhető, hogy a kút kiemelt területen helyezkedik el, vagy sem. A vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeket a térképen piros szín jelöli.
További információ a vonatkozó jogszabályokban található:
-1995. évi LVV. Törvény a vízgazdálkodásról
(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500057.tv
– 72/1996. Kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
https://njt.hu/jogszabaly/1996-72-20-22

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2011. (V.27.) számú rendeletével (továbbiakban Rendelet) létrehozta a Mezei őrszolgálatot a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzésére. A Rendelet hatálya kiterjed a földterület használójára, ennek hiányában tulajdonosára, továbbá a termőföldeken lévő terményekre, felszerelésekre, eszközökre, haszonállatokra, mezőgazdasági építményekre és földmérési jelekre. A Rendelet teljes terjedelmében Hatvan Város honlapján, Önkormányzati rendeletek címszó alatt megismerhető.

Ügyleírás mezőőri őrszolgálatról, a mezőőri járulék fizetéséről
1.sz.függelék körzethatárokról
nyilatkozat közös mezőőri járulék bevalláshoz
nyilatkozat mezőőri járulék bevalláshoz

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás bejelentését követően az ügyintéző a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, és hatósági igazolványt állít ki.

Részletes lírás a mellékelt dokumentumban.

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti eljárás kérelemre indul. Az ügyintéző a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi és igazolást ad ki.

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

Ha valaki feltehetően más tulajdonában lévő dolgot talál, 8 napon belül köteles azt a találás helye szerinti jegyzőhöz beszolgáltatni. A találást bejelenteni és a talált tárgyat leadnia Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell .Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.
A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul. A jogszabály 1. és 2. melléklete meghatározza a telepengedély-köteles és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket.
Ügyleírás telepengedélyezési eljárás
Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem
Tulajdonosi hozzájárulás

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS