Menu

IGAZGATÁSI ÜGYEK

A gépjármű forgalomtól közúti jelzőtáblával védett közterületekre csak erre a célra kiadott engedéllyel lehet behajtani, kivéve a közszolgáltatást végző gépjárművek munkavégzésük időtartamára.

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm.rendelet 32. § (6) bekezdés da) alpontja szerint az árverésen árverezőként az vehet részt, aki a helyben lakást a lakóhely tekintetében a jegyző által kiállított, az életvitelszerű ott lakást bizonyító hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

Részletes leírás és Nyilatkozat nyomtatvány a mellékelt dokumentumokban.

Az elhunyt után maradt hagyatékot leltározni kell, ha
a) a hagyatékban
aa) belföldön fekvő ingatlan van, …

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

2015. január 1-jén hatályba lépett a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm.rendelet, mely egységes szabályokat állapított meg a címképzésre. Ennek következtében kell felülvizsgálni Hatvan városban is a házszámokat, lakcímeket.

Címképző szervként a települési önkormányzatok jegyzőjét nevezte meg a kormányrendelet.

A felülvizsgálat eredményeként – amennyiben helytelen a házszám, lakcím – helyreigazítás, módosítás válhat szükségessé.

Házszám hiányában vagy téves címadat esetén az érintett ingatlan tulajdonosa is bejelentheti a hibát, amennyiben arról tudomást szerez valamilyen eljárás, ügyintézés során. Például amikor nem egyezik az ingatlan tulajdoni lapján szereplő cím a lakcímkártyán szereplő címadattal vagy a tulajdoni lapon a házszám mellett nincs címadat.

Részletes leírás és Bejelentés nyomtatvány a mellékelt dokumentumokban.

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri 40.000,- Ft – azaz negyven ezer forint – összegű támogatást nyújt azon gyermekek részére,…

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 110. §-ában foglaltak alapján a lakóingatlanok (üdülők) vonatkozásában a végrehajtást kérőket, illetve az árverési vevőket terhelő, jegyzők felé történő bejelentési kötelezettség 2015. szeptember 1-jei hatállyal került beiktatásra a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi törvénybe.

A jegyzői igazolással kapcsolatos részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

Természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek Hatvan város közterületeit közterület-használati engedély birtokában, díjfizetés ellenében vehetik igénybe a közterületet eredeti rendeltetésének megfelelően vagy attól eltérő célra.

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében  vízjogi engedély szükséges a vízilétesítmény (ásott és fúrt kút, házi víztisztító, házi szennyvíztisztító) megépítéséhez, átalakításához, vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez valamint annak megszüntetéséhez.

Ha a vízimunka elvégzése jogerős hatósági engedély nélkül történt és a hatóság a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni.

Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a 2016. június 4. előtt vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

a)      olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

–          a külön jogszabály szerint kijelölt védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül,

–          500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

–          épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

–          nem gazdasági célú vízigény;

b)     az a) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítményhez;

c)      az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítményhez.

Minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóság rendelkezik hatáskörrel az eljárásra.

Az a) pontban megjelölt kút engedélyezésének feltétele

–          a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

–          a vizek hasznosítását, védelmét, kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre vonatkozó külön jogszabály szerinti követelmények teljesítése, valamint

–          a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút az a) pont hatálya alá tartozik, és az nem veszélyezteti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket.

Az engedélyezési eljárás menete:

–          Vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem benyújtása, ezzel egyidejűleg 5000 Ft eljárási illeték megfizetése az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény szerint.

–          A kérelemhez mellékelni kell  a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 3. melléklete szerinti Adatlapot a helyi önkormányzat jegyzőjének engedélyéhez kötött kutak kivitelezéséről.

Olyan kutak esetében, amikor nem állnak rendelkezésre adatok, tervek és engedélyek, akkor állapotfelmérés és kútvizsgálatok alapján állapotterv készítendő. a fennmaradási engedélyhez.

  1. Adatlap a helyi önkormányzat jegyzőjének engedélyéhez kötött kutak kivitelezéséről
  2. Fennmaradási engedély iránti kérelem 500 m3/év alatti vízigényt kiszolgáló vízi létesítményhez

Hatvan Város Önkormányzata a saját beruházású, önerőből történő első lakáshoz jutáshoz (építési telek vásárlás, lakás vásárlás, lakóház építés), a meglévő lakástulajdon bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához nyújt kiegészítő támogatást.

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2011. (V.27.) számú rendeletével (továbbiakban Rendelet) létrehozta a Mezei őrszolgálatot a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzésére. A Rendelet hatálya kiterjed a földterület használójára, ennek hiányában tulajdonosára, továbbá a termőföldeken lévő terményekre, felszerelésekre, eszközökre, haszonállatokra, mezőgazdasági építményekre és földmérési jelekre. A Rendelet teljes terjedelmében Hatvan Város honlapján, Önkormányzati rendeletek címszó alatt megismerhető.

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás bejelentését követően az ügyintéző a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, és hatósági igazolványt állít ki.

Részletes lírás a mellékelt dokumentumban.

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti eljárás kérelemre indul. Az ügyintéző a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi és igazolást ad ki.

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

Ha valaki feltehetően más tulajdonában lévő dolgot talál, 8 napon belül köteles azt a találás helye szerinti jegyzőhöz beszolgáltatni. A találást bejelenteni és a talált tárgyat leadnia Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell .

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul. A jogszabály 1. és 2. melléklete meghatározza a telepengedély-köteles és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket.

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

Parkolási Ügyfélkapu

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS