Menu

IGAZGATÁSI ÜGYEK

Hatvan Város Önkormányzata a saját beruházású, önerőből történő első lakáshoz jutáshoz (építési telek vásárlás, lakás vásárlás, lakóház építés), a meglévő lakástulajdon bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához nyújt kiegészítő támogatást.

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

Rendelet
Ügyleírás első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásához
Kérelem első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásához

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm.rendelet 32. § (6) bekezdés da) alpontja szerint az árverésen árverezőként az vehet részt, aki a helyben lakást a lakóhely tekintetében a jegyző által kiállított, az életvitelszerű ott lakást bizonyító hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

Részletes leírás és Nyilatkozat nyomtatvány a mellékelt dokumentumokban.

2015. január 1-jén hatályba lépett a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm.rendelet, mely egységes szabályokat állapított meg a címképzésre. Ennek következtében kell felülvizsgálni Hatvan városban is a házszámokat, lakcímeket.

Címképző szervként a települési önkormányzatok jegyzőjét nevezte meg a kormányrendelet.

A felülvizsgálat eredményeként – amennyiben helytelen a házszám, lakcím – helyreigazítás, módosítás válhat szükségessé.

Házszám hiányában vagy téves címadat esetén az érintett ingatlan tulajdonosa is bejelentheti a hibát, amennyiben arról tudomást szerez valamilyen eljárás, ügyintézés során. Például amikor nem egyezik az ingatlan tulajdoni lapján szereplő cím a lakcímkártyán szereplő címadattal vagy a tulajdoni lapon a házszám mellett nincs címadat.

Részletes leírás és Bejelentés nyomtatvány a mellékelt dokumentumokban.

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri 40.000,- Ft – azaz negyven ezer forint – összegű támogatást nyújt azon gyermekek részére,…

Tájékoztató anyag
Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 110. §-ában foglaltak alapján a lakóingatlanok (üdülők) vonatkozásában a végrehajtást kérőket, illetve az árverési vevőket terhelő, jegyzők felé történő bejelentési kötelezettség 2015. szeptember 1-jei hatállyal került beiktatásra a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi törvénybe.

A jegyzői igazolással kapcsolatos részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

Természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek Hatvan város közterületeit közterület-használati engedély birtokában, díjfizetés ellenében vehetik igénybe a közterületet eredeti rendeltetésének megfelelően vagy attól eltérő célra.

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • nem gazdasági célú vízigény.

A fentiektől eltérő vízilétesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

Ha a vízimunka elvégzése jogerős hatósági engedély nélkül történt és a hatóság a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni.

Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a 2018. december 21. napját megelőzően vízjogi engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2023. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A fennmaradási engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:

  • A helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyének kiadására vonatkozóan kitöltött kérelem nyomtatvány,
  • fényképfelvétel a kútról és környezetéről,
  • fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés, a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVm. rendelet (a továbbiakban: Kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása,
  • ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm.rendelet szerinti vízminőség-vizsgálati eredmény,

Nyilatkozat: A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet. A Nyilatkozatot a tulajdonosnak, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelezőnek, fennmaradási vagy létesítési engedéllyel  nem rendelkező kút üzemeltetési engedélye iránti kérelem esetében a Kútr. 13. §-ban megjelölt szakembernek is alá kell írnia.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2011. (V.27.) számú rendeletével (továbbiakban Rendelet) létrehozta a Mezei őrszolgálatot a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzésére. A Rendelet hatálya kiterjed a földterület használójára, ennek hiányában tulajdonosára, továbbá a termőföldeken lévő terményekre, felszerelésekre, eszközökre, haszonállatokra, mezőgazdasági építményekre és földmérési jelekre. A Rendelet teljes terjedelmében Hatvan Város honlapján, Önkormányzati rendeletek címszó alatt megismerhető.

Ügyleírás mezőőri őrszolgálatról, a mezőőri járulék fizetéséről
1.sz.függelék körzethatárokról
nyilatkozat közös mezőőri járulék bevalláshoz
nyilatkozat mezőőri járulék bevalláshoz

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás bejelentését követően az ügyintéző a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, és hatósági igazolványt állít ki.

Részletes lírás a mellékelt dokumentumban.

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti eljárás kérelemre indul. Az ügyintéző a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi és igazolást ad ki.

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

Ha valaki feltehetően más tulajdonában lévő dolgot talál, 8 napon belül köteles azt a találás helye szerinti jegyzőhöz beszolgáltatni. A találást bejelenteni és a talált tárgyat leadnia Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell .Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.
A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul. A jogszabály 1. és 2. melléklete meghatározza a telepengedély-köteles és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket.
Ügyleírás telepengedélyezési eljárás
Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem
Tulajdonosi hozzájárulás

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS

Állampapír

Babakötvény