Menu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásához

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelet értelmében ösztöndíjat nyújt a hatvani állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézményben tanuló hallgatóknak és segíti a helyi munkaerőpiac szervezését.

 

Az ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki

 • felsőoktatási intézménybe beiratkozott,
 • megkezdte tanulmányait,
 • hatvani állandó lakóhellyel rendelkezik,
 • a pályázat benyújtásakor életévét nem töltötte be,
 • államilag elismert felsőoktatási intézményben nappali tagozaton főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, mesterképzésben, vagy egységes osztatlan képzésben folytat tanulmányokat államilag finanszírozott vagy költségtérítéses formában,
 • és az első mesterképzéshez szükséges alapképzésben szerzett oklevélen kívül nem rendelkezik sem alapképzésben, sem mesterképzésben szerezett oklevéllel, illetve nem rendelkezik egységes osztatlan képzésben szerzett oklevéllel,
 • valamint megfelel a rendelet által előírt tanulmányi átlagnak.

A pályázat tartalmazza:

 • a pályázó nevét, lakcímét, születési helyét, idejét,
 • a felsőoktatási intézmény, kar, szak, képzési fokozat megnevezését,
 • a pályázó által vállalt szakképzettség megnevezését,
 • a tanulmányokra megjelölt képzési időkeretet, az oklevél megszerzésének várható időpontját,
 • egyéb tevékenységek – így különösen tudományos diákköri munka, demonstrátori tevékenység, társadalmi, művészeti és sporttevékenység, hallgatói önkormányzatban történő részvétel – bemutatását, és
 • a pályázó adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát.

A pályázathoz csatolni kell:

 • ha a pályázó az első évfolyamot kezdi, az érettségi bizonyítvány másolatát, a felvételi eredményét igazoló dokumentum másolatát és iskolalátogatási igazolást,
 • ha a pályázó rendelkezik leckekönyvvel, abból az elvégzett félévek eredményének felsőoktatási intézmény által hitelesített másolatát és iskolalátogatási igazolást, vagy
 • ha a pályázó már rendelkezik az első mesterképzéshez szükséges alapképzésben szerzett oklevéllel, az alapképzésben elvégzett félévek eredményének felsőoktatási intézmény által hitelesített leckekönyvi másolatát és az oklevél másolatát,
 • Ha a pályázó rendelkezik nyelvvizsgával, akkor a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát.
 • A pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának fénymásolatát.
 • A4-es lap terjedelemben megfogalmazott jövőképét.

A pályázatokat a Hatvani Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályhoz kell benyújtani, melynek határideje minden év szeptember 30. napja.

A támogatott hallgatók a képzéstől függően legfeljebb 10 féléven keresztül, egységes osztatlan képzésben történő részvétel esetén a képzés végéig, egy félévben legfeljebb 5 hónapra havi 25 ezer forintos ösztöndíjat kapnak az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint.

A pályázat elbírálása során elsősorban azon képzésben részt vevők részesülnek ösztöndíjban, amely szakmákból Hatvanban a gazdasági fejlődés iránya, az önkormányzati és állami szervek által nyújtott közszolgáltatások terén felmerülő igények, valamint piaci igények alakulása, a városban letelepedni vagy bővíteni szándékozó cégek jelzése alapján Hatvanban szakemberhiány mutatkozik.

A pályázatokat bíráló munkacsoport rangsorolja a tanulmányi eredmény és egyéb szempontok – különösen a megfogalmazott szakemberigények, nyelvtudás, tudományos diákköri munka, demonstrátori tevékenység, társadalmi, művészeti és sporttevékenység, hallgatói önkormányzatban történő részvétel – alapján és tesz ajánlást a polgármesternek.

Az ösztöndíjakról a polgármester dönt.

A pályázaton nyertes hallgatókkal Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a polgármester ösztöndíjszerződést köt, mely szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja, hogy a felsőoktatási intézmény által kiadott oklevél megszerzését követő 10 éven belül Hatvanban létesít munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, illetve hatvani székhelyű vagy telephelyű egyéni vagy társas vállalkozás tagjaként, vagy alkalmazottjaként dolgozik legalább az ösztöndíjjal történő támogatással megegyező időtartamban. Amennyiben a szerződésben foglaltak nem teljesülnek, a hallgatót visszafizetési kötelezettség terheli.

További információ a Hatvani Polgármesteri Hivatal köznevelési referensétől kérhető 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatt, vagy a 06 37 542-365-ös telefonszámon.

 

Ösztöndíjtámogatás pályázati adatlap 2023

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS