Menu

KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYEK

Hatvan Város Környezetvédelmi Programja

Hulladékgazdálkodás:

2020. IV. negyedévi hulladékgyűjtés járatterv

Elkülönítetten gyűjtött üveg hulladékok:

Hulladékgyűjtő szigetek Hatvan közigazgatási területén:

 1. 1972/2             Hatvan, Bálvány utcai piacnál
 2. 1184                 Hatvan, Béke úti ABC-vel szemben
 3. 1731                  Hatvan, Fürdő utca – Teleki utca sarok
 4. 5330/2            Hatvan, Radnóti tér (Cukorgyár bejárat)
 5. 857/1               Hatvan, Apafi utca 37/A.
 6. 2604                Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.
 7. 510/3               Hatvan, Mészáros Lázár út
 8. 5412/68          Hatvan, Gedeon Béla utca
 9. 892/1               Hatvan, Esze Tamás utca
 10. 3978/38          Hatvan, Horváth Mihály út (áruház mellett)
 11. 3978/60          Hatvan, Hajós Alfréd utca
 12. 2738/10           Hatvan, Kastélykert utcai lakótelep
 13. 4568/54           Hatvan, Dózsa téri parkoló
 14. 4311                   Hatvan, Delelő utca – Kisfaludy utca
 15. 2763/2              Hatvan, Ifjúság útja – Vas Gereben utca
 16. 3978/59            Hatvan, Kazinczy utca 38.
 17. 4251                   Hatvan, Csányi úti piac előtt
 18. 3415                   Hatvan, Hegyalja út (lyukhíd mellett)
 19. 5235/22            Hatvan, Hatvanas utca (lakótelepen)
 20. 4930                  Hatvan, Batthyány utca sarkán
 21. 762                     Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 2

 

Hulladékudvar üzemeltetési rendje:

Zöldhulladék-gyűjtés és lomtalanítás:

A lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot a közszolgáltató (Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.) házhoz menő (ingatlanonként) rendszerben látja el évente legalább egy alkalommal.

A zöld hulladék gyűjtés megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben meghatározott gyakoriság szerint.

Veszélyes hulladékgyűjtő akciónap:

Hatvan város nagy hangsúlyt fordít a szelektív gyűjtési rendszer kialakítására, valamint a veszélyes hulladékok ártalmatlanításának megoldására.

Hatvan Város Önkormányzata lakossági veszélyes hulladékgyűjtő akciónapokat szervez évente két alkalommal (tavasszal és ősszel), melynek keretében pl.: akkumulátorok, gumiabroncsok, elektronikai hulladékok, festék maradékok stb. adhatók le.

 

Fakivágási ügyintézés:

Ügy leírása:

 • Hatvan város közterületén lévő fa, cserje (a továbbiakban: fás szárú növény) kivágására vonatkozó engedélykérelmet a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el.
 • A kérelmet a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodájához.
 • A kérelemben/bejelentésben meg kell jelölni a kivágandó fás szárú növény pontos elhelyezkedését, fajtáját, törzsátmérőjét, kivágásának indokát, kivitelezését, valamint a fás szárú növény tervezett pótlását.
 • Az engedélyezési/bejelentési eljárás illetékköteles, mértéke 3.000.- Ft.
 • A hatóság megvizsgálja, hogy a kérelem tartalmazza-e a jogszabályban előírt kötelező elemeket, amennyiben nem, hiánypótlásra vagy a tényállás tisztázására hívja fel az ügyfelet.
 • Az engedélyezési/bejelentési eljárás során a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült más kérdésben végzést bocsát ki.

Ügyintézés helye:

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Iroda / környezetvédelmi ügyintéző

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)
Tel.: 0637/ 542-317

Vonatkozó jogszabályok:

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi törvény,
a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet.

Link: Fakivágási engedélykérelem

Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése:

Az avar és kerti hulladékok égetésével kapcsolatos szabályokat a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet rögzíti.

Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása – lehetőség szerint – hasznosítással (komposztálással, mulcsozással) történik.

A hasznosítás nem oldható meg, a száraz avar és kerti hulladék égetése e rendelet előírásainak, továbbá az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és annak végrehajtásáról szóló rendelet, illetve az egyéb, külön jogszabály rendelkezéseinek betartásával történhet.

Amennyiben országos vagy Heves megye területére vonatkozó tűzgyújtási tilalom kerül elrendelésre, az avar és kerti hulladék égetése Hatvan város közigazgatási területén tilos.

A száraz avar és a kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, szeptember 1-jétől április 30-ig, hétfői és pénteki napokon, 900-1800 óra közötti időszakban végezhető, ha az illetékes szakminisztérium tűzgyújtási tilalmat erre az időszakra nem rendel el.

Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles.

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.

Veszély esetén vagy, ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

 

Kártevők elleni védekezés:

Ősszel, az első fagyok beálltával a rágcsálók is megjelennek a házak környékén, búvóhelyet, táplálékot keresve, de a rossz higiéniás viszonyok is csalogatóak, ezért megelőzésképp a búvóhely felszámolása szükséges.

A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-a szerint:

“(4) Az egészségügyi kártevők ellen védekezésről, az ehhez szükséges anyagok és eszközök beszerzéséről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője köteles gondoskodni.

(5) Amennyiben a fenntartó a (4) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, a járási népegészségügyi osztály kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre.”

Hatvan Város Önkormányzata a város egyes közterületein elvégzendő rágcsálómentesítési feladatok ellátásáról vállalkozó útján gondoskodik.

A közterületi rágcsálóírtással kapcsolatban a Műszaki és Városfejlesztési Irodán bejelentést tehet személyesen, illetve a 37/542-306-os telefonszámon.

A rágcsálók elleni sikeres irtása és megelőzése érdekében kérjük a lakosság együttműködését a védekezésben!

 

Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása:

Hatvan város területén az önkormányzati tulajdonú közterületeken, ingatlanokon keletkező állati tetemek begyűjtéséről és elszállításáról Hatvan Város Önkormányzata köteles gondoskodni.

Amennyiben Hatvan város közigazgatási területén kóbor ebet lát kérjük jelezze a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján (telefonszám: 06/37 542-306) vagy értesítse a városi gyepmestert az alábbi telefonszámon:

Városi gyepmester: 06-30/ 464-1380

 

Parlagfű elleni védekezés:

Az allergén növény Magyarországon minden ötödik embernek okoz panaszokat, irtását rendeletben – 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól – szabályozzák.

Hatvan Város Önkormányzata minden évben akciónapot szervez a parlagfűvel borított területek feltérképezésére polgárőrök, hegyőrség és más civil egyesületek bevonásával.

Azok akik elmulasztották kötelességüket, az önkormányzat közérdekű védekezést rendelhet el, amelynek a költségét a ingatlantulajdonosra terhelik.

Mindezekre tekintettel kérjük a Hatvan területén termőföld tulajdonnal, vagy földhasználati joggal rendelkezőket, hogy végezzék el a területeik parlagfű mentesítését, hiszen ezzel nem kizárólag a növényvédelmi bírság kiszabását kerülhetik el, hanem segítséget nyújthatnak a környezetükben élő allergiás megbetegedésben szenvedő gyermeknek, felnőttnek és idős embernek is.

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS

Kalandbringa

Értékpapírszámla

Start-értékpapírszámla