Menu

TESTÜLETI ÜLÉSEK – Előterjesztések

2024. ÉVI ELŐTERJESZTÉSEK

00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2024.05.30.
01-Előterjesztés Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról
02-Előterjesztés Gazdasági Szolgáltató Kft. könyvvizsgáló választás
03-Előterjesztés Gazdasági Szolgáltató Kft. közszolgáltatási szerződés támogatás
04-Előterjesztés Közétkeztetési Kft. könyvvizsgáló választás
05-Előterjesztés Média Kft. könyvvizsgáló választás
06-Előterjesztés Szolgáltató Kft. könyvvizsgáló választás
07-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szolgáltató Kft. között fejlesztési támogatási szerződés megkötéséről
08-Előterjesztés gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata
09-Előterjesztés a Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Társulás ülésének napirendi pontjairól
10-Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Szilárdhulladék-gazdálkodás Társulás ülésének napirendi pontjairól
11-Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2024. május 28-i közgyűlésével kapcsolatban
12-Előterjesztés a településkép védelméről szóló 38_2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
13-Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó feladatok ellátásáról a 2023. évben
14-Előterjesztés a hatvani 3. és 4. sz. házi gyermekorvosi körzetet érintő rendelési idő módosításáról
15-Előterjesztés a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtal megkötendő haszonkölcsön-szerződésekről
16-Előterjesztés a köztemetési feladat ellátásáról szóló szerződés megkötéséről
17-Előterjesztés a 2024-2025 nevelési év indításának előkészítéséről
18-Előterjesztés a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó pénzbeli támogatásról
19-Előterjesztés a 2024. évi muskátliosztással kapcsolatos további döntésekről
20-Előterjesztés a Futball Club Hatvan egyesület részére nyújtandó felhalmozás célú támogatásról, valamint együttműködési megállapodásról a lelátó építés elszámolása tárgyában_
21-Előterjesztés a „Földgáz energia beszerzése” és „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárások elindításáról
22-Előterjesztés az „Új bölcsőde építéséhez kapcsolódó kertépítészeti munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
23-Előterjesztés a 2024. évi „Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás igénylése” tárgyú kérelem benyújtásának utólagos jóváhagyásáról
24-Előterjesztés az elkészült Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) elfogadásáról
25-Előterjesztés a sportlétesítmények közüzemi költségeinek támogatására benyújtott pályázatról
26-Előterjesztés a „Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése” című felhívásra benyújtandó pályázatról
27-Előterjesztés az Inter Tan-Ker Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
28-Előterjesztés a Hatvan, Meszlényi híd lábánál található okospad üzemeltetésével kapcsolatos döntésről
29-Előterjesztés a hatvani 091_68 helyrajzi számú földrészlet átminősítésével kapcsolatos döntésről
30-Beszámoló a felszíni csapadékvíz-elvezetési feladatok 2023. évi ellátásáról
31-Beszámoló az útkarbantartási feladatterv 2023. évi végrehajtásáról
+Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 9276 hrsz.-ú 10308_1 hrsz.-ú Hatvan, Csányi út 26. szám alatt található ingatlanok elidegenítéséről
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2024.04.25.
01-Előterjesztés Gazdasági Szolgáltató Kft. beszámoló
02-Előterjesztés Közétkeztetési Kft. beszámoló
02-Módosító indítvány
03-Előterjesztés Média Kft. beszámoló
04-Előterjesztés megállapodás kötéséről a Média Kft.-vel a volt cukorgyári terület őrzésvédelméről
05-Előterjesztés Szolgáltató Kft. beszámoló
06-Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról, annak pénzügyi teljesítéséről és zárszámadásáról
07-Beszámoló az önkormányzat 2023. évi adóztatási tevékenységéről
08-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési jelentéséről
09-Tájékoztató az Állami Számvevőszék közleményéről
10-Előterjesztés a Hatvan Városért Közalapítvány 2023. évi beszámolójának elfogadásáról
11-Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról12-Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2023. évi tevékenységéről13-Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
14-Előterjesztés a 111_2024. (II. 22.) sz. kéviselő-testületi határozat módosításáról
15-Előterjesztés a 156_2024. (II. 22.) sz. KT határozat hatályon kívül helyezéséről
16-Előterjesztés 2024. évi muskátliosztás
17-Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló rendelet módosításáról
18-Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosításáról
19-Előterjesztés a 609_2023. (X. 26.) sz KT határozat hatályon kívül helyezéséről és az 5324_2 és 2602 hrsz. ingatlanokra megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
20-Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a felülvizsgálatával, karbantartásával kapcsolatos döntésekről
21-Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beruházásokról
22-Előterjesztés a 2024. évi „magyar nemzeti értékek és hungarikumok megismertetésének támogatása” tárgyú pályázat benyújtásáról
23-Előterjesztés az Országos Pályafelújítási Programra benyújtandó pályázatról
24-Előterjesztés a STAVMAT Varázsprogram – óvoda-fejlesztési pályázat című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelem utólagos jóváhagyásáról
25-Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő gépészeti rendszereinek összehangolásához kapcsolódó munkákról
26-Előterjesztés Hatvan Kártya rendszer, parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer díjemelés
27-Előterjeszés önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról
+Előterjesztés a MIRKU-BAU Kft.-vel kötött adásvételi szerződés módosítására
+Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Hatvani Tankerületi Központtal megkötött együttműködési megállapodás szerinti évi egyszeri jutalomról
+Előterjesztés az önk. tulajdonú 10669 és 10670 hrsz.-ú ingatlanok elidegenítéséről szóló pályázatok értékeléséről
+Előterjesztés Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kft. beszámoló, üzleti terv
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2024.03.28
01-Előterjesztés Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóról
02-Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2023. évi működéséről
03-Előterjesztés gazdasági társaságok támogatási szerződései
04-Előterjesztés a nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők pénzügyi támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
05-Előterjesztés a gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
06-Előterjesztés az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
07-Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 32_2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
08-Előterjesztés a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról szóló 152015. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
09-Előterjesztés szervezeti és működési szabályzat módosítás
10-Tájékoztató Hatvan város egészségügyi helyzetéről a 2023. évre vonatkozóan
11-Előterjesztés a házi gyermekorvosi körzetek iskolaegészségügyi feladatok KRÉTA rendszerben történő rögzítéséhez szükséges szerződésről
12-Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott orvosi rendelőkre vonatkozó szabályzatokról
13-Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
14-Előterjesztés a köznevelési koncepció 2023. évi beszámolójáról
15-Előterjesztés Hatvan város óvodáinak aktualizált szervezeti és működési szabályzatainak és pedagógiai programjának jóváhagyásáról, házirendjének ellenőrzéséről
16-Előterjesztés a Civil Alap 2024. évi februári pályázati kiírásra benyújtott kérelmek elbírálásáról
17-Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról
18-Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2024. évi támogatásáról
19-Előterjesztés a 157_2024. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
20-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
21-Előterjesztés az „Új bölcsőde működéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás elindításáról
22-Előterjesztés pályázat benyújtásáról a Bethlen Gábor Alap felhívására
23-Előterjesztés a „Tisztítsuk meg az országot! II.” felhívásra benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról
24-Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről
25-Előterjesztés a Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7_2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
26-Előterjesztés a hatvani 4229 hrsz.-ú ingatlanon vasúti optikai hálózat szolgalmi jog alapításáról
27-Előterjesztés a hatvani 4689 hrsz.-ú ingatlan haszonkölcsön szerződés
+Előterjesztés a Heves Vármegyei Családokért Díjra történő felterjesztéséről
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2024.02.22.
01-Előterjesztés Gazdasági Szolgáltató Kft. üzleti terv
02-Előterjesztés Hatvani Közétkeztetési Kft. üzleti terv
03-Előterjesztés Közétkeztetési Kft. közszolgáltatási szerződés módosítás
04-Előterjesztés HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező N. K. Kft. üzleti terv
05-Előterjesztés HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező N. K. Kft. könyvvizsgáló díjazás
06-Előterjesztés Hatvani Szolgáltató Kft. üzleti terv
07-Előterjesztés Hatvani Szolgáltató Kft. könyvvizsgáló díjazás
08-Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Kft.-vel megkötött szerződés módosításáról
09-Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
10-Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról
11-Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
12-Előterjesztés a Szilárdhulladék Társulás működését érintő egyes döntésekről, a 2023. IV. negyedévi előirányzat módosításáról, valamint a 2024. évi költségvetés elfogadásáról
13-Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól
14-Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodákban pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyek illetményének emeléséről
15-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratának módosításáról
16-Előterjesztés Hatvan Városért Közalapítvány alapító okirat módosítás
17-Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár beszámolójának és munkatervének elfogadásáról
18-Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2023. évi beszámolójának és munkatervének elfogadásáról
19-Előterjesztés a Hatvany Lajos Múzeum 2023.évi beszámolójának elfogadásáról és 2024.évi munkatervének jóváhagyásáról
20-Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2023. évi közművelődési feladatellátásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról
21-Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2023. évi működéséről
22-Előterjesztés a sportegyesületekkel kötendő együttműködési támogatásról
23-Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Lokomotív Sport Egyesület részére
25-Előterjesztés Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány támogatásáról
26-Előterjesztés a Bajza Alapítvány támogatásáról
27-Előterjesztés a 7_2024. (I. 25.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről
28-Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról29-Beszámoló az önkormányzat 2023. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról
30-Előterjesztés Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet elrendelés
31-Előterjesztés főépítész megbízási szerződés módosítás
32-Előterjesztés az önkormányzat behajthatatlan követeléseiről
33-Előterjesztés az INTER TAN-KER Zrt. 2023. évi beszámolójáról
34-Előterjesztés a TOP_PLUSZ Operatív Programban benyújtandó pályázatokról
35-Előterjesztés az „FVS elkészítésének támogatása – Hatvan” című pályázathoz kapcsolódó döntésről
36-Előterjesztés a „Tehetségbarát Önkormányzat Díj” című pályázat benyújtásáról
37-Előterjesztés pályázathoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
38-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának módosításáról
39-Előterjesztés az „Új bölcsőde építéséhez kapcsolódó kertépítészeti munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás elindításáról
40-Előterjesztés a településkép védelméről szóló 38_2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos döntésről
41-Előterjesztés a hatvani 2995, a 3000 és a 3005_5 helyrajzi számú ingatlanok telekalakításával kapcsolatos döntésről
42-Előterjesztés a hatvani 0302_4 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
43-Előterjesztés a Vadfarm nyitvatartási idejének módosításáról
44-Előterjesztés a 2024. évi útkarbantartási feladattervről
45-Előterjesztés útfelújítással kapcsolatos döntésről
46-Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról
47-Előterjesztés önkormányzati kezelésű földutak és padkák karbantartási munkáiról
48-Beszámoló a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető bevételeiről és kiadásairól
49-Beszámoló 2023. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról
50-Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2023. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2024. évi felhasználásra
51-Előterjesztés a polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről
52-Beszámoló Hatvan város polgármesterének átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről
53-Beszámoló Hatvan város jegyzője átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
54-Beszámoló a JEB átruházott hatáskörben hozott határozatairól -KT
55-Beszámoló az OMSIB átruházott hatáskörben hozott határozatairól – KT
56-Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról (testületi)
57-Beszámoló a SZLB átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról
+Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 10812 hrsz-ú, 3000 Hatvan, Gombos pusztai kertsor és a Szőlős kertsor között található ingatlan elidegenítéséről
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2024.01.25.
01-Előterjesztés a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtandó adományról
02-Előterjesztés a hatvani hivatásos szervek dolgozóinak sport és rekreációja támogatásáról
03-Előterjesztés a Hatvani Szakképzésért Alapítvány támogatásáról
04-Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú Diáksport Bizottságának 2023. évi beszámolójáról
05-Előterjesztés a Kodály Zoltán Iskolai Alapítvány részére nyújtandó támogatásról
06-Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről
07-Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított illetmények emeléséről
08-Előterjesztés 4. sz. gyermekorvosi körzet egészségügyi feladat ellátásának megszervezéséről
09-Előterjesztés 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéséről
10-Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Bölcsőde nyári zárva tartásáról
11-Tájékoztató Heves Vármegyei Kormányhivatal közszolgálati ellenőrzéséről
12-Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
13-Előterjesztés a Hatvan, Grassalkovich út 3. A. épület B lépcsőház alagsor 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és visszavásárlási jogról való lemondásról
14-Előterjesztés önkormányzati ingatlanok elidegenítéséről szóló pályázatok ismételt kiírásáról
14-Módosító indítvány
15-Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára pályázat benyújtásáról
16-Előterjesztés a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtal megkötendő haszonkölcsön-szerződésről
17-Tájékoztató a 2023. évi pályázatokról
18-Előterjesztés a környezet megújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatról
19-Előterjesztés a víziközmű gördülő fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntésekről
20-Előterjesztés hatvan.hu honlap üzemeltetése
21-Előterjesztés a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető 2024. évre vonatkozó sírhelygazdálkodási tervéről
22-Előterjesztés a 2024. évre szükséges egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről
23-Beszámoló a 2023. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról
+Előterjesztés az Ürgés kertsoron található önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről
+Előterjesztés földút javítási munkáiról
+Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntésekről
+Előterjesztés parkolóhelyek létesítéséről

2023. ÉVI ELŐTERJESZTÉSEK

00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2023.12.14.
01-Előterjesztés képviselő-testület 2024. évi munkaterve
02-Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról
03-Előterjesztés adomány nyújtásáról a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére
04-Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére nyújtandó támogatásról
05-Előterjesztés Bosch megállapodás szerint a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola támogatásáról
06-Előterjesztés újévi hangverseny jegybevételének jótékony célra történő felhasználása
07-Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásáról
08-Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat intézményvezető részére megállapított illetmény emeléséről
09-Előterjesztés az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények vezetőit érintő jogviszony átalakulásáról és a részükre megállapított illetmények változásáról
10-Előterjesztés jutalmak megállapítása
11-Előterjesztés illetménykiegészítés, vezetői pótlék, illetményalap rendelet
12-Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló ellátási szerződés módosításáról
13-Előterjesztés az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi feladat ellátásának megszervezéséről
14-Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által működtetett háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek egészségügyi alapfeladatainak ellátásáról
15-Előterjesztés a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyon ingyenes használatra történő átadásához kapcsolódó megállapodás megkötéséről
16-Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról
17-Előterjesztés Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2024. évi költségeinek finanszírozásáról
18-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szolgáltató Kft. között fejlesztési támogatási szerződés módosításáról
19-Előterjesztés Futball Club Hatvan egyesület vagyonkezelési szerződés megszüntetés
20-Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
21-Előterjesztés a hatvani 09_1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő megállapodásáról
22-Előterjesztés a Hatvani Ipari Park bővítéséről
23-Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a felülvizsgálatával, karbantartásával
24-Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek valamint Helyi Építési Szabályzatának módosításával kapcsolatos döntésekről
25-Előterjesztés a PRO NATURA EGYESÜLET Heves Vármegyei Klímabarát Díjra történő felterjesztéséről
26-Előterjesztés a Villamos energia beszerzése elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről
27-Előterjesztés_e-roller új hatósági szerződés mellékletekkel
28-Előterjesztés a víziközmű gördülő fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntésekről
29-Előterjesztés közúti, gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól (2)
30-Előterjesztés a Sóderos útra telepített napelemes kamera üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos döntésről
31-Előterjesztés Virágos Magyarország vásárlási utalvány átadás
32-Tájékoztató Hatvan város 2024. évi virágosítási- és fásítási tervéről
+Előterjesztés a Futball Club Hatvan egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú támogatásról
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2023.11.23.
01-Előterjesztés Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
02-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
03-Előterjesztés roma nemzetiségi önkormányzatnak támogatás nyújtásáról
04-Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6_2023. (II. 24) önkormányzati rendelet módosításáról
05-Beszámoló az önkormányzat 2023. I-III. negyedéves gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
06-Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11_2012 (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
07-Előterjesztés önkormányzati ingatlanok pályázati kiírásáról
08-Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 21_2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
09-Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat előirányzatának emeléséről
10-Előterjesztés temetési hely védetté nyilvánításáról
11-Előterjesztés a hatvani 1. sz. fogorvosi körzetet ellátó DentoGál Kft. tájékoztatásának tudomásul vételéről
12-Előterjesztés E-menza döntésekről
13-Előterjesztés Mentőalapítvány támogatásának céltó eltérő felhasználására
14-Előterjesztés a 2024. évi Élmény- és Szabadidősport Program című pályázati felhívásra való támogatási kérelem benyújtásának utólagos jóváhagyásáról
15-Előterjesztés a „Horváth Mihály út 1-3. szám alatti épületek környezetének megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
16-Előterjesztés pénz- és értékszállítással, pénz- és értékfeldolgozási szolgáltatással kapcsolatos döntésről
17-Előterjesztés részletfizetési kérelem engedélyezéséről
18-Előterjesztés a hatvani 5037_1 és 5037_2 hrsz.-ú ingatlanok fejlesztéséhez kapcsolódó közlekedési létesítményekkel kapcsolatos döntésről
19-Előterjesztés a hatvani 5358 helyrajzi számú földrészlet megosztásával kapcsolatos döntésről
20-Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról
21-Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos döntésről
22-Tájékoztató a 2023_2024. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről
+Eloterjesztes a Hatvani Strandfürdő területén található épületgépészeti rendszerek összehangolásához kapcsolódó tervezési feladatokról
+Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című országos kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról
+Előterjesztés a 197 2022. (III. 31.) és a 167 2023. (III. 30.)sz. képviselő-testületi határozatok módosításáról
+Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól
+Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 11101 hrsz.-ú, Hatvan, Ürgés kertsoron található ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről
+Előterjesztés Szolgáltató Kft. üzleti terv módosítás
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2023október26
01-Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák értékeléséről
02-Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásáról
03-Előterjesztés a Kodály Zoltán Iskolai Alapítvány részére nyújtandó támogatásról
04- Előterjesztés az Alapítvány az Újhatvani Rákóczi úti Általános Iskoláért támogatásáról
05-Előterjesztés a térítési díj és a tandíj összegének megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
06-Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 32_2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
07-Előterjesztés Polgármesteri Hivatal munkarend módosítás, igazgatási szünet elrendelés
08-Előterjesztés önkormányzati intézmények nyitvatartási rendjéről
09-Előterjesztés a Hatvan és Környéke Hulladék Társulás 2023. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról és pénzügyi teljesítéséről
10-Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2023. I. félévi költségvetésének módosításáról és teljesítéséről
11-Előterjesztés a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv újabb módosításának elfogadásáról
12-Előterjesztés a LIFE-LOCAL Program keretében benyújtandó pályázathoz kapcsolódó döntésről
13-Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról
14-Előterjesztés a hatvani 5324_2 és 2602 hrsz-ú ingatlanokra megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
15-Előterjesztés fizetési halasztás engedélyezéséről
16-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi Közbeszerzési tervének módosításáról
+Előterjesztés a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyon átadáshoz kapcsolódó szerződés megkötése
+Előterjesztés a Hatvan városban található parkoló automaták rendszeres karbantartására vonatkozó szerződés megkötéséről
+Előterjesztés vezetékes ivóvízhálózat terveivel kapcsolatos döntésről
+Előterjesztés a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos döntésről
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2023.09.29.
02-Tájékoztató a 2023-2024. nevelési év, tanév indításáról
03-Előterjesztés Hatvan város óvodáinak 2023-2024. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek jóváhagyásáról
04-Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium tehetséggondozó programjának támogatásáról
05-Előterjesztés a Bajza Alapítvány támogatásáról
06-Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2024. évi csatlakozásról
07-Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68_2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
08-Előterjesztés a Civil Alap2023. évi augusztusi pályázati kiírásra benyújtott kérelmek elbírálásáról
09-Előterjesztés a Rippl-Rónai Hatvanban című kiállítás jegyárainak megállapításáról és a Hatvany Lajos Múzeum 2023. évi intézményfinanszírozási előirányzatának emeléséről
09-Módosító indítvány
10-Előterjesztés az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. feladat átadási-átvállalási szerződésének megszüntetéséről
11-Előterjesztés a 2. és. 5. sz. felnőtt házirovosi körzetet érintő feladatokról
12-Előterjesztés a hatvani 8. és 10. sz. felnőtt háziorvosi körzetet érintő feladat-ellátási szerződés módosításáról
13-Előterjesztés a Hatvan és Környéke Szilárdhulladék Társulás panaszkezelési szabályzat jóváhagyásáról
14-Előterjesztés az önkormányzat behajthatatlan követeléseinek kivezetéséről
15-Előterjesztés Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. névhasználati szerződés módosítás
16-Előterjesztés a „Horváth Mihály út 1-3. szám alatti épületek környezetének megújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás elindításáról
17-Előterjesztés közút- és közműfejlesztés a Barackos és Szőlőhegy utcában
18-Előterjesztés a víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviseletéről
19-Előterjesztés önkormányzati ingatlanok elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról
20-Előterjesztés a hatvani 1930 hrsz.-ú ingatlanon lévő zárt multifunkciós pálya (grund) nyitvatartási idejéről
21-Előterjesztés útfelújítással kapcsolatos döntésről
22-Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról
23-Előterjesztés önkormányzati kezelésű földutak és padkák karbantartási munkáiról
+Előterjesztés a hatvani 50371, 50372 és 50342 hrsz.-ú ingatlanok fejlesztéséhez kapcsolódó közlekedési létesítményekkel kapcsolatos döntésről
+Előterjesztés a Hatvani Termelői Piac tervezésével kapcsolatos döntésről
+Előterjesztés a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyon ingyenes használatra történő átadásához kapcsolódó megállapodás megkötéséről
+Előterjesztés FC Hatvan részére nyújtandó visszatérítendő támogatásról
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2023.08.31.
01-Előterjesztés a képviselő-testület 2023. évi munkatervének módosításáról
02-Előterjesztés Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves feladatvégrehajtási és pénzügyi beszámoló
03-Előterjesztés Közétkeztetési Kft. féléves feladatvégrehajtási és pénzügyi beszámoló04-Előterjesztés Média Kft. féléves feladatvégrehajtási és pénzügyi beszámoló
05-Előterjesztés Szolgáltató Kft. féléves feladatvégrehajtási és pénzügyi beszámoló
06-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6_2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
07-Beszámoló az önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
08-Előterjesztés a pedagógusok új életpályáról szóló 2023. évi LII. törvény hatályba lépéséből eredő intézkedések megtételéről
09-Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2022_2023. nevelési évben végzett tevékenységéről
10-Tájékoztató Hatvan városában működő általános és középiskolák tevékenységéről és kiemelkedő tanulmányi és sporteredményéről
11-Előterjesztés Hatvan város közétkeztetésének digitalizálásával kapcsolatos döntésről
12-Előterjesztés a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról
13-Előterjesztés a hatvani 4. sz. házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének megszüntetéséről
14-Tájékoztató a Heves vármegyében működő háziorvosi ügyeleti és sürgősségi ügyeleti ellátásról
15-Előterjesztés a hatvani 26303. hrsz-ú közút elnevezéséről
16-Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 21_2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
17-Előterjesztés elektromos rollermegosztó szolgáltatóval kötendő hatósági szerződésről
18-Előterjesztés szervezeti és működési szabályzat
19-Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2023. évi intézményfinanszírozási előirányzat megemeléséről
20-Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról
21-Előterjesztes a Markovits Kálmán Városi Uszoda működéséhez kapcsolódó 2023. IV. negyedévi egyedi támogatás igényléséről
22-Előterjesztés a „Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” tárgyú szerződéssel kapcsolatos döntésről
23-Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2024) második felülvizsgálatáról
24-Előterjesztés az „Év Madárbarát települése” cím elnyerésére benyújtandó pályázatról
25-Előterjesztés a helyi személyszállítás biztosítása tárgyában megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
26-Előterjesztés a Volánbusz Zrt.-vel fennállt jogviszonyokkal kapcsolatos elszámolásáról
27-Előterjesztés a Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) elkészítéséhez kapcsolódó döntésről
28-Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 091 hrsz. ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről
29-Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
+Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás ellátásával kapcsolatos felújítási és pótlási munkákról szóló képviselő-testületi határozat módosítása
00-Meghívó_2023július27
01-Előterjesztés a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány támogatásáról
02-Előterjesztés a Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány támogatásáról -Bosch nyári táborok 2023 év
03-Előterjesztés Volánbusz Zrt. vagyonkezelési szerződést megszüntető okirat módosítása
04-Előterjesztés Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv módosításának elfogadásáról
05-Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek több részterületre szóló módósítása véleményezési szakaszának lezárásáról
06-Előterjesztés vasútfejlesztés megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésekről
07-Előterjesztés a Csányi úti piac díjainak módosításáról
08-Előterjesztés a „Városmarketing Gyémánt Díj” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó döntésekről
09-Előterjesztés a „Tisztítószerek, háztartási papíráru, irodaszer és utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről
10-Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer bővítésével kapcsolatos döntésről
11-Előterjesztés a 120_2023 (II. 23) sz. KT határozat módosításáról
12-Előterjesztés a hatvani 3725 és 3731_7 helyrajzi számú földrészletek határrendezéséről
13-Előterjesztés a hatvani 2601_1 és 2602 helyrajzi számú ingatlanok határrendezéséről
+Előterjesztés a hatvani 2600_6 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó jelzálogjog bejegyzéssel kapcsolatos döntésről
+Előterjesztés az egyház által használt önkormányzati ingatlanok – vagyontárgyak egyházi tulajdonba kerülése
+Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 09_1 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról
+Előterjesztés Hatvani Szolgáltató Kft. karbantartási szerződés módosítás
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2023június29
01-Előterjesztés Média Kft. üzleti terv módosítás
02-Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebensberg Intézményfenntartó Központtal létrejött együttműködési megállapodás módosításáról
03-Előterjesztés Bosch Kft-vel és Tankerülettel megkötött megállapodás szerinti év végi jutalomról
04-Előterjesztés Bosch Kft-vel kötött megállapodás alapján FC Hatvan részére nyújtandó támogatásról
05-Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak 2022. évi ellátásáról
06-Előterjesztés a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyon átadáshoz kapcsolódó megállapodás megkötéséről
07-Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról
08-Előterjesztés a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
09-Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17_2016. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáróli
10-Előterjesztés a Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7_2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
11-Előterjesztés a Hatvani Evangélikus Egyházközség támogatásáról
12-Előterjesztés Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatásról
13-Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
14-Előterjesztés jutalmak megállapítása
15-Előterjesztés a földgáz energia és villamos energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntésekről
16-Előterjesztés az „Új bölcsőde építése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről
17-Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződésről
18-Előterjesztés a 2023. évi „Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás igénylése” tárgyú kérelem benyújtásának utólagos jóváhagyásáról
19-Előterjesztés az „Idősbarát Önkormányzat Díj” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról
20-Előterjesztés települések közötti pályázatban való együttműködésről
21-Előterjesztés a 2023. évi Európai Mobilitási Hét kampányához való csatlakozásról
22-Előterjesztés a 2023. évi Élmény- és Szabadidősport Program című pályázati felhívásra való támogatási kérelem benyújtásáról
23-Előterjesztés a Technikai segítségnyújtás az energiaszegénység leküzdéséhez tárgyú pályázathoz kapcsolódó háromoldalú megállapodás megkötéséről
24-Előterjesztés a „Városmarketing Gyémánt Díj” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról
25-Előterjesztés a Hatvan – Füzesabony vasútvonal korszerűsítésével kapcsolatos településrendezési eszközök módosításáról
26-Előterjesztés a TESCO-GLOBAL Zrt.-vel történő településrendezési szerződés megkötéséről
27-Előterjesztés a Kölyökaréna kivitelezőjének kiválasztásáról
28-Előterjesztés a „Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése” tárgyú szerződésekkel kapcsolatos döntésről
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2023május25
01-Előterjesztés Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról
02-Előterjesztés a Hatvan és Környéke Szilárdhull Társulás 2023. június 2-iülésének napirendi pontjairól
03-Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázat elbírálásáról
04-Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó feladatok ellátásáról a 2022. évben
05-Előterjesztés a 2023_2024 nevelési év indításának előkészítéséről
06-Előterjesztés az ITF Harcművészetekért Alapítvány részére nyújtandó támogatásról
07-Előterjesztés a Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány támogatásáról
08-Előterjesztés a Kodály Zoltán Iskolai Alapítvány részére nyújtandó támogatásról
09-Előterjesztés Doktay Gyula emlékére tábla elhelyezéséről
10-Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról
11-Előterjesztés közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet
12-Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13_2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításá
13-Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek kormányzati funkcióba sorolásáról
14-Előterjesztés a hivatal és az önkormányzat kulturális intézményeinek alapító okirat módosításáról
15-Előterjesztés az INTERTICKET jegyértékesítési hálózathoz történő csatlakozással kapcsolatos döntésről
16-Előterjesztés az Országgyűlés békepárti határozatának megerősítéséről
17-Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről
18-Előterjesztés Volánbusz Zrt. használati szerződés
19-Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló és a Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő tárgyi eszközök selejtezéséről
20-Előterjesztés az „Európa Zöld Városa Díj” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat jóváhagyásáról
21-Előterjesztés a 2023. évi „magyar nemzeti értékek és hungarikumok megismertetésének támogatása” tárgyú pályázat benyújtásáról
22-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi Közbeszerzési tervének módosításáról
23-Előterjesztés az Országos Bringapark Programra benyújtott pályázathoz kapcsolódó kivitelezési feladatokról
24-Előterjesztés településrendezési eszközök módosításának keretében környezeti vizsgálattal kapcsolatos döntésről
25-Előterjesztés a hatvani 4184_6 helyrajzi számú földrészleten lévő építmények feltüntetéséről
26-Előterjesztés a hatvani 0221_2 helyrajzi számú földrészlet megosztásával kapcsolatos döntésről
27-Beszámoló a felszíni csapadékvíz-elvezetési feladatok 2022. évi ellátásáról
28-Beszámoló az útkarbantartási feladatterv 2022. évi végrehajtásáról
29-Előterjesztés a köztemetési feladat ellátásáról szóló szerződés megkötéséről
+Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól
+Előterjesztés Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kft. tulajdonosi döntés
+Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2023. május 23-i közgyűlésével kapcsolatban
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó-2023április27
01-Előterjesztés bírósági ülnökök választása
02-Előterjesztés Gazdasági Szolgáltató Kft. beszámoló
03-Előterjesztés Közétkeztetési Kft. beszámoló
04-Előterjesztés Média Kft. beszámoló
05-Előterjesztés Szolgáltató Kft. beszámoló
06-Előterjesztés az önkormányzat és a Hatvani Szolgáltató Kft. közötti támogatási szerződésről
07-Előterjesztés Szúnyog sziget vagyonkezelési jogviszony megszüntetés kiegészítés
08-Előterjesztés Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kft. beszámoló, üzleti terv
09-Előterjesztés a Hatvan Városért Alapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadásáról
10-Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról, annak pénzügyi teljesítéséről és zárszámadásáról
11-Beszámoló az önkormányzat 2022. évi adóztatási tevékenységéről
12-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi éves belső ellenőrzési jelentésről
13-Beszámoló az önkormányzat 2022. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
14-Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2022. évi tevékenységéről
15-Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatásáról
16-Előterjesztés Mentőalapítvány támogatásának céltól eltérő felhasználására
17-Előterjesztés szervezeti és működési szabályzat módosítás
18-Előterjesztés az avar- és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
19-Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a Hatvan-Hort kerékpárúttal kapcsolatos módosításáról
20-Előterjesztés az FC Hatvan egyesület támogatásáról
21-Előterjesztés a Futball Club Hatvan egyesület sportfejlesztési programjához nyújtandó támogatásról
22-Előterjesztés támogatási kérelem benyújtásáról az Ovi-Sport Közhasznú Alapítványhoz
23-Előterjesztés a Technikai segítségnyújtás az energiaszegénység leküzdéséhez tárgyú pályázati felhívásra benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról
24-Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről
25-Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás ellátásával kapcsolatos felújítási és pótlási munkákról
26-Előterjeszés a hatvani 6314, 6325, 6346, 6371, 6401 helyrajzi számú ingatlanok átvételével kapcsolatos döntésről
27-Előterjesztés a hatvani 2601_2 helyrajzi számú ingatlan telekalakításával kapcsolatos döntésről
28-Előterjesztés temetési hely védetté nyilvánításáról
29-Előterjesztés 2023. évi muskátliosztás
+Előterjesztés a „Hatvan, 26002, 26007 és 26013 hrsz.-ú belterületi kiszolgáló út építése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
+Előterjesztés a törökországi földrengés sújtotta területeken élő gyermekek támogatásáról
00-Meghívó_2023március30
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
01-Előterjesztés Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóról
02-Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2022. évi működéséről
03-Előterjesztés gazdasági társaságokkal támogatási szerződések megkötéséről
04-Előterjesztés Szolgáltató Kft.-vel megkötött szerződések módosításáról
05-Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő haszonkölcsön szerződésről
06-Előterjesztés a Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői pályázat kiírásáról
07-Előterjesztés a Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetői pályázat kiírásáról
08-Előterjesztés sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének finanszírozásáról a Hatvani Vörösmarty téri Óvodában
09-Előterjesztés a köznevelési koncepció 2022. évi beszámolójáról
10-Előterjesztés az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
11-Előterjesztés a gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
12-Előterjesztés a nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők pénzügyi támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
13-Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 32_2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
14-Előterjesztés a SZOGYESZ Szakmai Programjának módosításáról
15-Eléterjesztés az 5.sz. Általános Iskola szakmai alapdokumentum módosításának véleményezéséről
16-Tájékoztató Hatvan város egészségügyi helyzetéről 2022. évre vonatkozóan
17-Előterjesztés a Civil Alap 2023. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról
18-Előterjesztés a HKSZSE 2022. évi beszámolójáról
19-Előterjesztés a kiemelt sportegyesületekkel kötendő együttműködési megállapodásról
20-Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról
21-Előterjesztés a diáksport fejkvóta alapján történő 2023. évi támogatásról
22-Előterjesztés szervezet támogatásáról – Szent István iskola alapítvány
23-Előterjesztés a Bajza Alapítvány támogatásáról
24-Előterjesztés az Interticket jegyértékesítési hálózathoz történő csatlakozásról
25-Előterjesztés a közművelődési intézmények nyitásáról
26-Előterjesztés Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás módosítás
27-Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
28-Előterjesztés a hatvani 10791 hrsz-ú közút elnevezéséről
29-Előterjesztés a hatvani 1660_19 és 1660_69 hrsz.-ú magánutak elnevezéséről
31-Előterjesztés közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során szakértői költség engedélyezése
32-Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésekről
33-Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működéséhez kapcsolódó 2023. évi II.-III. negyedévi egyedi támogatás igényléséről
34-Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában működő szauna jegyáráról
35-Előterjesztés a multifunkciós irodatechnikai berendezések bérléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése tárgyában megkötendő szerződésről
36-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
37-Előterjesztés a „Tisztítószerek, háztartási papíráru, irodaszerek és utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
38-Előterjesztés a Hatvani Zenészek Egyesülete pályázatának megvalósításához szükséges anyagi hozzájárulásról
39-Előterjesztés a Petőfi-emlékév alkalmából meghirdetett pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról
40-Előterjesztés óvodaépület tornaszobával történő bővítésével kapcsolatos döntésről
41-Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
42-Előterjesztés a helyi személyszállítás biztosítása tárgyában megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
43-Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház felújításához történő hozzájárulásról
44-Előterjesztés a hatvani 3000 helyrajzi számú földrészleten létesült építmény feltüntetéséről
45-Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hatvan város területén végzett munkájáról és fejlesztési terveiről
46-Előterjesztés önkormányzati kezelésű földutak és padkák karbantartási munkáiról
47-Előterjesztés térburkolat helyreállítási munkák megrendeléséről
+Előterjesztés a hatvani háziorvosokkal, gyermekorvosokkal, és fogorvosokkal megkötött feladat-ellátási szerződések módosításáról
+Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő területén csúszda elhelyezéséhez kapcsolódó kivitelezési munkákról
+Előterjesztés az Országos Orvosi Ügyelet Kft. feladat átadási-átvállalási szerződésének módosításáról
+Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a módosításával kapcsolatos döntés utólagos jóváhagyásáról
+Előterjesztés hűtési rendszerrel kapcsolatos döntésről
+Előterjesztés jégcsarnok FC Hatvan megállapodás módosítás
+Előterjesztés vagyonrendelet módosítás
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról
00-Meghívó_2023február23
01-Előterjesztés Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. üzleti terv
02-Előterjesztés Hatvani Közétkeztetési Kft. üzleti terv
03-Előterjesztés Hatvani Média és Rendezvényszervező N. K. Kft. üzleti terv
04-Előterjesztés Hatvani Szolgáltató Kft. üzleti terv
05-Előterjesztés Szúnyog sziget vagyonkezelési jogviszony megszüntetése
06-Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
07-Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletéről
08-Előterjesztés adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről
09-Előterjesztés a Hatvan és Környéke Társulás 2022. évi költségvetés módosítás, 2023 évi költésgvetés
10-Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól
11-Előterjesztés szervezeti és működési szabályzat módosítás
12-Előterjesztés dolgozói juttatások új önkormányzati rendelet alkotása
13-Előterjesztés közterület elnevezés rendelet módosítás
14-Előterjesztés az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11_2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
15-Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár beszámolójáról és munkatervéről
16-Előterjesztés Grassalkovich Művelődési Ház beszámolójáról és munkatervéről
17-Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény munkatervéről és beszámolójáról
18-Előterjesztés a Hatvany Lajos Muzeális Gyűjtemény alapító okirat módosításáról, valamint múzeummá válásáról
19-Előterjesztés a VOKE 2022. évi közművelődési feladatellátásáról szóló beszámolója
20-Előterjesztés a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapito Okiratának valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
21-Előterjesztés bölcsőde nyári zárva tartása
22-Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízásának pályázat útján történő meghirdetéséről
23-Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásáról
24-Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2022. évi beszámolóiról
25-Előterjesztés a törökországi földrengés áldozatainak adomány nyújtásáról
26-Beszámoló az önkormányzat 2022. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról
27-Előterjesztés Volánbusz Zrt. beszámolók elfogadás és egyéb kapcsolódó döntések
28-Előterjesztés az INTER TAN-KER Zrt. 2022. évi beszámolójáról
29-Előterjesztés Bosch együttműködési megállapodás módosításáról
30-Előterjesztés a „Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
31-Előterjesztés mezőgazdasági vállalkozási szerződésről
32-Előterjesztés a „Tehetségbarát Önkormányzat Díj” című pályázat benyújtásáról
33-Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről
34-Előterjesztés a víziközmű felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatról
35-Előterjesztés a hideg vizes kút fúrásához kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatról
36-Előterjesztés a 2023. évi útkarbantartási feladattervről
37-Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról
38-Előterjesztés a hatvani 6314, 6323, 6346, 6371, 6401 helyrajzi számú ingatlanok átvételével kapcsolatos döntésről
39-Előterjesztés a hatvani 2995 helyrajzi számú földrészleten lévő épületek és építmények feltüntetéséről és törléséről
40-Előterjesztés a hatvani 2600_2, 2600_8, 2601_1 helyrajzi számú ingatlanok telekalakításával kapcsolatos döntésről
41-Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás adásáról
42-Beszámoló a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól
43-Beszámoló a 2022. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról
44-Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2023. évi felhasználásra
45-Beszámoló Hatvan város polgármesterének átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről
46-Beszámoló Hatvan város jegyzője átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről
47-Beszámoló Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról – KT
48-Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról (testületi)
49-Beszámoló az OMSIB átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról – KT
50-Beszámoló a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról
+Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a módosításával kapcsolatos eljárás partnerségi véleményezési szakaszának a lezárásáról
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2023.01.26.
01-Előterjesztés Hatvan Város Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv elfogadás
02-Előterjesztés Hatvani Média Kft. könyvvizsgáló díjazás
03-Előterjesztés Hatvani Szolgáltató Kft. könyvvizsgáló díjazás
04-Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 32_2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
05-Előterjesztés a helyi gyermekvédelemről szóló 16_2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
06-Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19_2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
07-Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
08-Előterjesztés a Heves Megyei Diák és Szabadidősport Egyesület 2022. évi beszámolójáról
09-Előterjesztés az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények vezetői részére megállapított illetmények emeléséről
10-Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről
11-Előterjesztés a hatvani hivatásos szervek dolgozónak sport és rekreációja támogatásáról
12-Előterjesztés REG Kft. perbelépés jóváhagyása
13-Előterjesztés a Szilárdhulladék-gazdálkodás Társulási Megállapodásának módosításáról
14-Előterjesztés nemzetiségi önkormányzat megállapodás módosítás
15-Előterjesztés a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére nyújtott támogatás 2023. évifelhasználásának engedélyezéséről
16-Előterjesztés az Abert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról
17-Előterjesztés a Hatvani Szakképzésért Alapítvány támogatásáról
18-Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működéséhez kapcsolódó 2023. évi egyedi támogatás utólagos jóváhagyásáról
19-Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek kormányzati funkciókba való sorolásáról
20-Előterjesztés a „Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” tárgyában megkötendő szerződéssel kapcsolatos döntésről
21-Előterjesztés a hatvani Tourinform Iroda eszköz beszerzéséhez kapcsolódó hozzájárulásról
22-Tájékoztató a 2022. évi pályázatokról
23-Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról
24-Előterjesztés kertészeti és a játszóeszközök elhelyezéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció készítéséről
25-Előterjesztés lakossági LED-csere programban való együttműködésről
26-Beszámoló a 2022. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról
27-Előterjesztés a hatvani 895_10 helyrajzi számú földrészleten bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntésről
28-Előterjesztés a 2023. évre szükséges egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről
29-Előterjesztés a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető 2023. évre vonatkozó sírhelygazdálkodási tervéről
+Előterjesztés a hatvani 044_16 és 044_17 hrsz.-ú földrészletek határrendezésével kapcsolatos döntésről
+Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beruházásokról
+Előterjesztés az Országos Bringapark Programhoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról

2022. ÉVI ELŐTERJESZTÉSEK

35-Beszámoló a 2021. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról
34-Előterjesztés a 2022. évre szükséges egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzése
33-Előterjesztés parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fenntartás
32-Előterjesztés hatvan.hu honlap üzemeltetése
31-Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal őrzés-védelem
30-Előterjesztés az E.ON Energiamegoldások Kft. szándéknyilatkozat jóváhagyás
29-Előterjesztés a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető sírhelygazdálkodási terv
28-Előterjesztés közterület rendezési munkáról
27-Előterjesztés a hatvani 2649per1-2682 helyrajzi számú földrészletek telekalakítás
26-Előterjesztés Adó Osztály helyiségeinél erősáramú elosztó kiépítése
25-Előterjesztés Adó Osztály és Pályázati Osztály helyiségeiben gyengeáramú hálózat felújítása
24-Előterjesztés a 349per2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat módosítása
23-Előterjesztés Százszorszép Óvoda pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozatok megadása
22-Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról
21-Előterjesztés a Hatvani Multifunkcionális Sport-és Rendezvénycsarnok ideiglenes út elbontás
20-Előterjesztés FC Hatvan részére pénzeszköz átadás-Jégcsarnok beruházáshoz végszámla
19 Előterjesztés településrendezési eszközök módosításának megindítása, változtatási tilalom elrendelése
18-Előterjesztés Polgárőrség támogatás 2022. évi felhasználása
17-Előterjesztés Diáksport Bizottságok beszámolói
16-Előterjesztés hivatásos szervekkel megállapodások kötése
15-Előterjesztés iskolai körzethatárok véleményezése
14-Előterjesztés polgármester illetmény, költségtérítés
13-Előterjesztés alpolgármesterek tiszteletdíj, költségtérítés
12-Előterjesztés Szociális Szolgálat intézményvezető illetmény emelés
11-Előterjesztés intézményvezetői bérek emelése
09-Előterjesztés óvodák SZMSZ, házirend, pedagógiai program véleményezése
08-Előterjesztés Szociális Szolgálat alapító okirat, SZMSZ módosítás
06-Előterjesztés Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítás
05-Előterjesztés önkormányzati tevékenységek módosítása
04-Előterjesztés kulturális intézmények alapító okiratainak módosítása
03-Előterjesztés Grassalkovich Művelődási Ház igazgatói pályázat elbírálás
02-Előterjesztésa Hatvan Kártyáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-KT MEGHÍVÓ 2022.01.27.
+Előterjesztés a Hatvan, Ifjúság útja 7. lakás felújítás
+Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő közbeszerzési eljárás indítása
+Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal épület Adóügyi Osztály irodahelyiségének a padlócsere
+Előterjesztés az újhatvani orvosi rendelők feliratozási munkáiról
+Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beépítésével kapcsolatos döntésekről
00-Meghívó_2022február24
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
01-Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról
02-Előterjesztés Gazdasági Szolgáltató Kft. üzleti terv
03-Előterjesztés Közétkeztetési Kft. üzleti terv
04-Előterjesztés Média Kft. üzleti terv
05-Előterjesztés Sportcsarnok Üzemeltető Kft. üzleti terv
06-Előterjesztés Szolgáltató Kft. üzleti terv
07-Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása
08-Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
09-Előterjesztés Önkormányzat 2021. évi költségvetési renedelet módosítása
10-Előterjesztés Hatvan és Környéke Társulás 2021. költségvetés mód és 2022. költségvetés
11-Előterjesztés illetménykiegészítés, illetményalap rendelet módosítás
12-Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatal szabályzatainak jóváhagyásáról
13-Előterjesztés az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények vezetőinek béremeléséről
14-Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról és a 2022. évi munkaterv jóváhagyásáról
15-Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2021. évi beszámolójáról és 2022. évi munkatervéről
16-Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2021. évi beszámolójáról és a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2022. évi munkatervéről
17-Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2021. évi beszámolójáról
18-Előterjesztés Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására – támogatás
19-Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatásának megállapításáról
20-Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2021. évi működéséről
21-Beszámoló az önkormányzat 2021. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról
22-Előterjesztés a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány megbízási szerződésének módosításáról
23-Előterjesztés a „Családbarát Hely tanúsító védjegy” megújításáról
24-Előterjesztés a „Nemzeti Tehetség Program” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról
25-Előterjesztés a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról
26-Előterjesztés a „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
27-Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
28-Előterjesztés a 45_2022. (I.27.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
29-Előterjesztés a 2022. évi útkarbantartási feladattervről
30-Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról
31-Előterjesztés a hatvani 5040 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett szolgalmi joggal kapcsolatos döntésről
32-Előterjesztés a Tabán út 22. (IV. 15.) alatti ingatlanra vonatkozó elő -és visszavásárlási jogról
33-Előterjesztés közterületen történő használt sütőolaj gyűjtésével kapcsolatos döntésekről
34-Beszámoló a 2021. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról
35-Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2022. évi felhasználásra
36-Beszámoló a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető bevételeiről és kiadásairól
37-Beszámoló polgármesteri átruházott hatáskörökről38-Beszámoló a jegyző átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről
39-Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott határozatáról KT
40-Beszámoló az Oktatási Bizottság átruházott határozatairól KT
41-Beszámoló Pénzügyi Bizottság átruházott határozatai KT
42-Beszámoló a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról
+Beszámoló sportcsarnok építése, tárgyalások eredménye
+Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól
+Előterjesztés az Alapítvány a hatvani I. István támogatására 2021 évi támogatási maradványösszegének 2022 évi felhasználásáról
+Előterjesztés Hatvan és Környéke Társulás 2022. közbeszerzési terv és közbeszerzési szakértő
+Előterjesztés Hatvan és Környéke Társulás vagyonkezelési szerződés módosítása
+Előterjesztés Média Kft. közszolgáltatási szerződés módosítás
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról00-Meghívó_2022márc31
01-Előterjesztés Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóról
02-Beszámoló a Polgárőrség 2021. évi munkájáról
03-Előterjesztés gazdasági társaságok támogatási szerződései
04-Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 32_2021. (X.29.) önkormányzati rendelet módósításáról
05-Előterjesztésaz egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 16_2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
06-Előterjesztés a köznevelési koncepció 2021. évi beszámolójáról
07-Előterjesztés a Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői pályázat kiírásáról
08-Előterjesztés óvodák továbbképzési programja
09-Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta 2022. évi támogatásáról
10-Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal kötendő együttműködési megállapodásokról
11-Előterjesztés a sportegyesületekkel megkötendő együttműködési megállapodásokról
12-Előterjesztés a Civil Alap 2022. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról
13-Előterjesztés 3. sz. fogorvosi körzet rendelés változás szerződés módosítás
14-Előterjesztés Hatvan város logójának használata
15-Előterjesztés TILMA Alapítvány támogatása
16-Előterjesztés Hatvani Tűzkerék Alapítvány támogatása
17-Előterjesztés az Art Cafe 60 Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges anyagi hozzájárulásról
18-Előterjesztés a köztemetési feladat ellátásáról szóló szerződés rendes felmondás útján történő megszünetéséről, új feladat ellátási szer
19-Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hatvan város területén végzett munkájáról és fejlesztési terveiről
20-Előterjesztés a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elfogadásáról
21-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
22-Előterjesztés a Bölcsődei nevelés fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról
23-Előterjesztés a Bölcsődei nevelés fejlesztése tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó együttműködési megállapodások megkötéséről
24-Előterjesztés bölcsőde létesítéséhez szükséges ingatlanok vásárlásáról
25-Előterjesztés a hatvani 2603 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntésekről
26-Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Futball Club Hatvan egyesület részére
27-Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az Újhatvani egészségházban váróhelyiségek lehatárolásához
28-Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a hatvani 0369_23 hrsz.-ú ingatlan vízellátása és szennyvíz elvezetése érdekében
29-Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról
30-Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről
+Eloterjesztes-megitelt-tamogatashoz-kapcsolodo-dontesrol
+Előterjesztés Üzemeltető Kft. ügyvezető
+Előterjesztés Hatvani Média Kft. ügyvezető
+Előterjesztés a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztéséről
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
00-Meghívó_2022ápr2801-Előterjesztés Gazdasági Szolgáltató Kft. beszámoló
02-Előterjesztés Közétkeztetési Kft. beszámoló
03-Előterjesztés Média Kft. beszámoló
04-Előterjesztés Sporcsarnok Üzemeltető Kft. beszámoló
05-Előterjesztés Szolgáltató Kft. beszámoló
06-Előterjesztés Üzemeltető Kft. Média Kft. beolvadás
07-Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásról, annak pénzügyi teljesítéséről és zárszámadásáról
08-Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi adóztatási tevékenységéről
09-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről
10-Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2021. évi tevékenységéről
11-Tájékoztató Hatvan város egészségügyi helyzetéről a 2021. évre vonatkozóan
12-Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
13-Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
14-Előterjesztés főépítész megbízási szerződés módosítás
15-Előterjesztés az „Országos Pályaépítési Programban (OPP) épült műfüves pályák felújítása” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról
16-Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium bővítésével kapcsolatos döntésekről
17-Előterjesztés bölcsőde kiviteli tervének elkészíttetésével kapcsolatos döntésről
18-Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntésekről
19-Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola részére
20-Előterjesztés a Hatvan, Mártírok útja 8. fsz 3. értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról
21-Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről
+Előterjesztés a „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
+Előterjesztés a „VárosFa Program” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról
+Előterjesztés a Robert Bosch út és a hatvani 03601 hrsz.-ú közút megnevezésű ingatlanokon létesült ivóvíz és szennyvíz-közmű vezetékek önkormányzati tulajdonba ke
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó
01-Előterjesztés a Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról
02-Előterjesztés sportcsarnok megállapodás
02-Módosító indítvány
03-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról
04-Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól
05-Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
06-Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
07-Előterjesztés MÁK ellenőrzési jelentéséről , illetve intézkedési tervek jóváhagyásáról
08-Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Kft. 2021. évi fejlesztési célú támogatás maradvány összegének
09-Beszámoló a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat személyes gondoskodás körében nyújtott
10-Tájékoztató a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonának 2021. évi munkájáról
11-Előterjesztés a gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
12-Előterjesztés az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
13-Előterjesztés a nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők pénzügyi támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
14-Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2_2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
15-Előterjesztés Hatvan Városért Közalapítvány 2021. évi beszámolójának elfogadásáról
16-Előterjesztés a hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
17-Előterjesztés a 3. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésére megbízási szerződés megkötéséről
18-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatánál új álláshelyek létrehozásáról
19-Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosításáról
20-Előterjesztés a 2022_2023. nevelési év indításának előkészítéséről
21-Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvodában történő logopédiai ellátás helyszínének biztosításáról
22-Előterjesztés a Széchenyi István Közgazgasági Technikum és Gimnázium osztályokba felvehető maximális létszámról
23-Előterjesztés a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó pénzbeli támogatásról
24-Előterjesztés HÉSZ módosításáról véleményezés
25-Előterjesztés peren kívüli megállapodásra Peristil-Incorso
26-Beszámoló Heves Megyei Vízmű Zrt. közgyűlés
27-Előterjesztés a Barangoló Kulturális Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges anyagi hozzájárulásról
28-Előterjesztés a „Bölcsődei fejlesztési program” elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntésekről
29-Előterjesztés a 277_2022. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
30-Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről
31-Beszámoló az útkarbantartási feladatterv 2021. évi végrehajtásáról
32-Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2021. évi ellátásáról
+Előterjesztés a Mártírok útja 8. fsz. 3. sz. alatti ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről
+Előterjesztés Beregszász Megyei Jogú Város, mint testvértelepülés részére adomány nyújtásáról
+Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szolgáltató Kft. között fejlesztési támogatási szerződés megkötéséről
+Előterjesztés Környezetvédelmi Kft. beszámoló, javadalmazási szabályzat elfogadás
+Előterjesztés Sportcsarnok Üzemeltető Kft. beolvadása a Média Kft.-be
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2022júni30
01-Előterjesztés Környezetvédelmi Kft. felszámolás
02-Előterjesztés sportcsarnok bérleti díjak megállapítása
03-Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak 2021. évi ellátásáról
04-Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár intézményvezetőjének felmentéséről és a munkakörre való pályázat kiírásáról
05-Előterjesztés jutalmak megállapítása
06-Előterjesztés szervezeti és működési szabályzat módosítás
07-Előterjesztés az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 162017. _V. 26._ önkormányzati rendelet módosításáról
08-Előterjesztés a helyi gyermekvédelemről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
09-Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 322021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
10-Előterjesztés nyersanyag norma térítési díj
11-Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntésekről
11-Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntésekről-PÓTANYAG
12-Előterjesztés a 4. sz. házi gyermekorvosi körzet feladat ellátási szerződés módosításáról
13-Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, Hatvan, Bástya u. 10. sz. alatti ingatlanban lévő egyes helyiségekre vonatkozó új bérleti szerződés megkötéséről
14-Előterjesztés óvodák, SZOGYESZ SZMSZ, valamint Polgármesteri Hivatal szervezeti integritás eljárásrend jóváhagyása
15-Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
16-Előterjesztés roma nemzetiségi önkormányzatnak támogatás nyújtásáról
17-Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás nyújtásáról
18-Előterjesztés az FC Hatvan részére nyújtandó támogatásról
19-Előterjesztés az FC Hatvan részére nyújtandó felhalmozási célú támogatásról
20-Előterjesztés az I. István Általános Iskola alapítvány támogatási elszámolásának módosításáról
21-Előterjesztés a „Városmarketing Gyémánt” Díj című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról
22-Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő és a Hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda árainak módosításáról
23-Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia hasznosítással” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
24-Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
25-Előterjesztés a „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről
26-Előterjesztés a „Futópálya építése Hatvanban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó döntésről
27-Előterjesztés bölcsőde létesítéséhez szükséges ingatlan vásárlásával kapcsolatos döntésről
28-Előterjesztés a hatvani 2603 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntésről
29-Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a hatvani 5168_1_A_54. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában
30-Előterjesztés trafibox berendezés telepítéséről
31-Előterjesztés a Közösségi Költségvetési Alap felhasználásáról
32-Előterjesztés a Liszt Ferenc Művelődési Házban a színpad használatához kapcsolódó munkákról
33-Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről
34-Előterjesztés parkolóhelyek, járdaszakasz és közterület-rendezés kivitelezési munkáiról
35-Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésről
+Előterjesztés Gesztenyés Alapítvány részére nyújtandó támogatásról
+Előterjesztés Kastélykert liget kivilágításáról
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtása
00-KT MEGHÍVÓ 2022.09.01.
+ Előterjesztés energetikai tanácsdó iroda létrehozásáról
+ Előterjesztés kamerarendszerrel kapcsolatos döntésről
+ Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés módosításáról
+ Előterjesztés Bosch iskola megállapodás módosítás
01-Előterjesztés Gazdasági Szolgáltató Kft. beszámoló
02-Előterjesztés Közétkeztetési Kft. beszámoló
03-Előterjesztés Média Kft. beszámoló
04-Előterjesztés Sportcsarnok Üzemeltető Kft. beszámoló
05-Előterjesztés Szolgáltató Kft. beszámoló
06-Előterjesztés az önkormányzat 2022 I félévi költségvetési rendeletének módosításáról
07-Beszámoló az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
08-Előterjesztés Hatvan és K Társulás – 2022 I-II negyedévi előir. módosítás és pénzügyi teljesítés
09-Előterjesztés Hatvan és K Társulás – Megállapodás módosítás
10-Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa ülésének tervezett javaslatairól
11-Tájékoztató iskolák 2021-2022 évi tevékenységéről, tanulmányi- és sporteredmények
12-Beszámoló óvodák 2021-2022. nevelési évben végzett tevékenységéről
13-Előterjesztés Napsugár Óvoda pedagógiai program ellenőrzés
14-Előterjesztés a 3. sz. gyermekorvosi körzet tartós helyettesítésének megszervezéséről
15-Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 12022. _I. 28._ önkormányzati rendelet módosításáról
16-Előterjesztés a Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
17-Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 152007. _III.30._ önkormányzati rendelet módosításáról
18-Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
19-Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 322021. _X. 2._ önkormányzati rendelet módosításáról
20-Előterjesztés életkezdési támogatás megállapítás
21-Előterjesztés Cafeteria szabályzat módosításáról
22-Előterjesztés 6325 hrsz. elnevezés
23-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének módosításáról
24-Előterjesztés a„Gáz energia beszerzése elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről
25-Előterjesztés a földgáz energia és villamos energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntésekről
26-Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
27-Előterjesztés az „Új bölcsőde építése” elnevezésű közbeszerzési eljárás elindításáról
28-Előterjesztés a hatvani 2600per2 hrsz.-ú út tervezőjének a kiválasztásáról
29-Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről szóló testületi határozat módosításáról
30-Előterjesztés fedett kerékpártárolók beszerzésére és telepítésére vonatkozóan megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
31-Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről
32-Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
33-Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról
34-Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás adásáról a Bérces Húsbolt gazdasági bejáratának bővítéséhez
00-Meghívó_2022szept29
+Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól
+Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt. közgyűlésével kapcsolatos döntésről
+Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól
+Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a hatvani 5168-1-A-54. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában
02-Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről
03-Tájékoztató a 2022-2023. nevelési év, tanév indításáról
04-Előterjesztés a Bursa Hugarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2023. évi csatlakozásról
05-Előterjesztés a Civil Alap 2022. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról
06-Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium tehetséggondozó programjának támogatásáról
07-Előterjesztés a Bosch – Tankerületi Központ együttműködési megállapodás szerinti év végi jutalomról
08-Előterjesztés a Hatvan és Környéke Szilárdhulladék Társulás és a Zagyvakörnyéki Szilárdhulladék Társulás üzletrész átruházásról
09-Előterjesztés a Hatvan, Géza fejedelem utca, Újélet utca és a Köztársaság utca által határolt területen elhelyezkedő ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos döntésekről
10-Előterjesztés a Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete részére nyújtott adomány utólagos jóváhagyásáról
11-Előterjesztés polgármesteri szándéknyilatkozat utólagos jóváhagyásáról
12-Előterjesztés a „Családbarát Hely tanúsító védjegy” megújításáról
13-Előterjesztés a 277_2022. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
14-Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda bővítéséhez szükséges kiviteli terv beszerzéséről
15-Előterjesztés pénz- és értékszállításról
16-Előterjesztés energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésével kapcsolatos döntésről
17-Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza részére
18-Előterjesztés trafibox berendezés telepítésével kapcsolatos döntésről
19-Előterjesztés a Hatvan, Vas Gereben utca végén található garázssorok előtti önkormányzati tulajdonú terület csapadékvíz rendezéséről
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2022okt27
+Előterjesztés a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciónap lebonyolítására vonatkozó vállalkozási keretszerződés módosításáról
+Előterjesztés változtatási tilalom feloldásáról
01-Előterjesztés Sportcsarnok Üzemeltető Kft. záróbeszámoló
02-Előterjesztés Sportcsarnok Üzemeltető Kft., Média Kft. vagyonmérlegek elfogadása
03-Előterjesztés Média Kft. üzleti terv módosítás
04-Előterjesztés a Hatvany Lajos Muzeális Gyűjtemény területi múzeummá válásáról
05-Előterjesztés Grassalkovich Művelődési Ház alapító okirat módosítás
06-Előterjesztés az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek egyes szabályzatainak jóváhagyásáról
07-Előterjesztés iskolai körzethatárok véleményezése
08-Előterjesztés 5. számú felnőtt orvosi körzet feladat ellátás megszervezése
09-Előterjesztés a hatvani 1-es sz. fogorvosi körzetet ellátó DentoGál Kft. tájékoztatásának vételéről
11-Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 32_2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
12-Előterjesztés az ITF Harcművészetekért Alapítványnak nyújtandó támogatásról
13-Előterjesztés roma nemzetiségi önkormányzatnak támogatás visszavonás
14-Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
15-Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos megállapodás utólagos jóváhagyásáról
16-Előterjesztés Hatvan-Hort kerékpárút építésével kapcsolatos településrendezési eszközök módosításáról
17-Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 23_2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
18-Előterjesztés a „Legjobb Női Munkahely 2021 díj” tárgyú pályázat benyújtásáról
19-Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról
20-Előterjesztés a Szúnyog-szigeten található önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok telekalakításával összefüggő, vagyonkezelési jogokkal kapcsolatos döntésről
21-Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről
22-Előterjesztés a Lipóti Sütőipari Üzemhez kapcsolódó közlekedési létesítményekkel kapcsolatos döntésről
23-Előterjesztés trafibox berendezés időszakos karbantartásával kapcsolatos döntésről
24-Előterjesztés a hatvani 5109_1 helyrajzi számú földrészlet megosztásával kapcsolatos döntésről
26-Előterjesztés a hatvani Szőlőhegy utca és Barackos utca tervezőjének kiválasztásáról
27-Előterjesztés a csapadékvíz-elvezető hálózat javításáról
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról00-Meghívó_2022.11.24.
01-Előterjesztés Média Kft. működésével kapcsolatos döntések
02-Előterjesztés a 2022. évi költségvetésről szóló 3_2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
03-Beszámoló az önkormányzat 2022. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
04-Előterjesztés Hatvani Társulás költségvetés módosítás, I-III. negyedévi beszámoló
05-Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2022. intézményfinanszírozási előirányzatának emeléséről
06-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési terve
07-Előterjesztés a helyi adókról szóló 42_2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
08-Előterjesztés Hatvan város kulturális koncepciójának elfogadásáról
09-Előterjesztés három hatvani óvoda pedagógiai programjának ellenőrzéséről
10-Tájékoztató az I. fokú jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági ellenőrzés megállapításairól
11-Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat ünnepi nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról
12-Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
13-Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2023. évi költségeinek finanszírozásáról
14-Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működéséhez kapcsolódó egyedi támogatás utólagos jóváhagyásáról
15-Előterjesztés Markovits Kálmán Városi Uszoda és a Hatvani Strandfürdő belépő díjainak módosításáról
16-Előterjesztés a Csányi úti piac és a Hunyadi téri piac díjainak módosításáról
17-Előterjesztés a Vadfarm nyitvatartási idejének módosításáról, illetve a jegyárak emeléséről
18-Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
19-Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosításáról
20-Előterjesztés a 2022. évi Európai Mobilitási Hét támogatási igényéhez kapcsolódó döntésről
21-Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról jelerősítő szolgáltatás kiépítéséhez
22-Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról
23-Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos döntésről
24-Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról
25-Tájékoztató Hatvan város 2023. évi virágosítási- és fásítási tervéről
26-Tájékoztató a 2022-2023. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről
+Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő területén csúszda elhelyezéséről
+ Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtott fejlesztési célú támogatással kapcsolatos döntésről
+ Előterjesztés Virágos Magyarország vásárlási utalvány átadás
+ Előterjesztés a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztéséről
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-Meghívó_2022dec15
01-Előterjesztés képviselő-testület 2023. évi munkaterve
02-Előterjesztés Gazdasági Szolgáltató Kft. közszolgáltatási szerződés módosítás
03-Előterjesztés Közétkeztetési Kft. közszolgáltatási szerződés módosítás
04-Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15_2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
05-Előterjesztés köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
06-Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet módosításáról
07-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Lakáskoncepciójával kapcsolatos döntésekről08-Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagktg és térítési díj rendelet módosításáról
09-Előterjesztés illetménykiegészítés, vezetői pótlék, illetményalap rendelet
10-Előterjesztés Hullladék Társulás MÁK intézkedési terv végrehajtás
11-Előterjesztés az önkormányzat által irányított költségvetési szervek MÁK által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentése alapján készült intézkedési tervek
12-Előterjesztés a 3. sz. gyermekorvosi körzet tartós helyettesítés útján történő egészségügyi feladat ellátásának megszervezéséről
13-Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló ellátási szerződés módosításáról
14-Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásáról
15-Előterjesztés Bosch Elektronika Kft.-vel kötött együttműk megállapodás alapján alapítvány támogatása
16-Előterjesztés jutalmak megállapításáról
17-Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság támogatásáról
18-Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról
19-Előterjesztés Hatvan és Környéke Mentőalapítvány támogatása
20-Előterjesztés közművelődési intézmények karácsonyi nyitva tartásáról
21-Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról
22-Előterjesztés A legszebb konyhakertek országos kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról
23-Előterjesztés a „Legjobb Női Munkahely 2021 díj” tárgyú pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról
24-erjesztés postai szolgáltató hely újranyitásáról
25-Előterjesztés Hatvan város több részterületére vonatkozó településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésekről
26-Előterjesztés településrendezési eszközök módosításának keretében környezeti vizsgálattal kapcsolatos döntésről
27-Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről
28-Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó támogatásról
29-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Beszerzési szabályzatának módosításáról
30-Előterjesztés hatvan.hu honlap üzemeltetése
31-Előterjesztés az EU-Synchronic Kft.-vel megkötött megbízási szerződés módosításáról
32-Előterjesztés a víziközmű 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terv módosításának utólagos jóváhagyásáról
33-lőterjesztés forgalomcsillapító párnák beszerzési és telepítési munkáiról
34-Előterjesztés közúti, gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól
35-Előterjesztés földút javítási munkáiról
35-Előterjesztés közterület térkőburkolási munkáiról
37-Előterjesztés térkőburkolatok javítási munkáiról
38-Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer bővítésével kapcsolatos döntésről
+ Előterjesztés a Sóderos útra telepített napelemes kamera üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos döntésről
+ Előterjesztés az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feladat ellátásáról
+Előterjesztés Hatvan applikáció elkészítése

Korábbi évek előterjesztései

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS