Menu

Pályázati kiírás

Hatvan Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet

a Hatvani Szolgáltató Intézmény

intézményvezetői (magasabb vezetői)
beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (4 hónap próbaidő kikötésével)

Foglakoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig szól.

A munkavégzés helye:
Hatvani Szolgáltató Intézmény 3000 Hatvan, Szepes Béla út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Hatvani Szolgáltató Intézményfelelős vezetője az intézményvezető. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatti időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézményt. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és a munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. és 20/A. §-ának a rendelkezési az irányadók:

 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • gazdasági vagy műszaki egyetemi vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a korábbi munkahelyeket is,
 • a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
 • a végzettséget igazoló okmányok,
 • 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. és 43. §- a alapján vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint arról hogy, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja,
 • nyilatkozat arról, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai koordinátora nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon.

A pályázat érvényessége:
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályázat az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 4668/2018 azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidőt követő 21 nap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS